Los Angeles: 8 August 2020
ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI

Acest acatist se citește de la Paști pînâ la înălțarea Domnului.

Preotul dă obișnuita binecuvântare și apoi se cîntă: Hristos a înviat (de trei ori), apoi

Condacele și Icoasele

Condacul 1:

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorîrea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Icosul 1:

Îngerii, învierea Ta Hristoase Mîntuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi cei de pe pămînt învrednicește-ne cu inimă curată a-Ți cînta Ție, unele ca acestea:

Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunostinței;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorîți în păcate;

Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalță-ne și pe noi, cei plecați spre pămînt;

Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;

Iisuse, Cel ce vei veni să judeci viii și morții, nu ne judeca pe noi, după fărădelegile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază si sufletele noastre!

Condacul al 2-lea:

Văzînd, Doamne, oamenii căzuți, Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mîntuire, înviază-ne și pe noi cei omorîți din pricina păcatelor, ca să-Ți cîntăm Ție: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază, omorînd moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre;

Iisuse, Cel ce ai întîmpinat în cale pe ucenicii tăi, întîmpină-ne și pe noi, pe calea acestei vieți, și ne mîntuiește;

Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde și inima noastră cea rece, spre dorirea de slava Ta;

Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru frîngerea pîinilor, dă-ne și nouă a Te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie;

Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfînt ucenicilor Tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mîngîietor de la Tatăl;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Coniacul al 3-lea:

Cu puterea Ta, cea dumnezeiască, înviind pe Lazăr, înviază-ne și pe noi cei ce sîntem doborîți de patimi și zăcem în păcatul nepocăinței, ca sculîndu-ne după glasul Tău, să cîntăm cîntare: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Avînd putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamâ-ne și pe noi, din adîncul păcatelor noastre, că și noi, curățindu-ne simțirile, Ție celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-Ți cîntăm cîntare de biruință, așa:

Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele;

Iisuse, Dătătorule de viață, dă-ne și nouă o viață mîntuitoare;

Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru îndreptările Tale;

Iisuse, Cel ce ai săturat, cu cinci pîini și doi pești, cinci mii de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pîinea Ta cerească;

Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adîncul răutăților noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 4-lea:

Viforul patimilor ne tulbură și ne îneacă; ci Te rog pe Tine Iisuse, întinde-ne, ca și lui Petru, mîna Ta cea de ajutor și cu puterea învierii Tale, ridică-ne și ne înalță a cînta Ție: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Avînd îmbucurătoarea veste a învierii Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pămîntul se bucură; iar noi prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-Ți cînta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce șezi întru lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creștinilor, după îndurările Tale;

Iisuse, Cel ce iubești zidirea Ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă;

Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă;

Iisuse, Cel ce împIinești toate cererile cele bune, împIinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decît toate să Te iubim pe Tine;

Iisuse, Cel ce primești orice picătură de lacrimi nu îndepărta rugăciunile noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 5-lea:

Viață de Dumnezeu plăcută izvorăște din Tine, o Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu. Pentru aceea Te rugăm pe Tine, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăiți, ci învrednicește-ne să-ți cîntăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Văzînd cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață mormînt al Mîntuitorului, care, pe pămîntul cel neroditor al sufletelor noastre udîndu-1, ne-a învățat pe toți a cînta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sîngele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă, a primi acest prea cinstit sînge;

Iisuse, Cel ce trimiți ploaie asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău, ca să aducem roadă duhovnicească;

Iisuse, Cel ce nu Te-ai scîrbit de păcătoasa care Ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne si nouă a-Ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umiIință;

Iisuse, Cel ce ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică;

Iisuse, Cel ce ai zis: căutați și veți afla, dă-ne și nouă a Te găsi pe Tine;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 6-lea:

Propovăduind cu duhul neîncetat bucuria învierii Tale, celei purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă să fim și noi, păcătoșii, părtași acestei învieri, ca neîncetat să cîntăm în IerusaIimul cel de sus: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: și cerul și pămîniul și cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, întru care întăriți fiind vom cînta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați;

Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pămîntul, ridică-ne și pe noi de pe pămînt la cer;

Iisuse, Cel ce Te-ai pogorît cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adîncul inimilor noastre;

Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi, păcătoșii, din întunericul mîh-nirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat;

Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mîini, cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele Tale;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 7-lea:

Vrînd Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea dumnezeirii Sale, S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și nestricînd-o, înaintea celor ce-L păzeau, ca un purtător de biruință s-a sculat și ne-a învățat a-I cînta: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Minunat și cu neputință este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine, în Duh. Dar cu bucurie îți cîntăm Ție unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră, ca să-Ți urmeze Ție pururea;

Iisuse, Cel ce ai sfințit pămîntul cu picioarele Tale, sfințește și gîndurile noastre, cele care se înalță la Tine;

Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale;

Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cîntarea aceasta;

Iisuse, Cel ce n-ai osîndit pe femeia desfrînată, ci, prin puterea Ta, ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osîndi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine, prin cîntări de laudă;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază si sufletele noastre!

Condacul al 8-lea:

Străin lucru, că pe Dumnezeu întrupat si înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzîndu-L, toată grija cea lumească să o lepădăm. Și ca pe împăratul tuturor să-L primim și să-I cîntăm Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut si ai pus la dumnezeiască strajă pe, de Dumnezeu grăitorul, Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat despre învierea Ta. Pentru aceasta și noi grăim Ție unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre, pe îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mîntuire, pentru învierea Ta;

Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și-i luminează, spre cunoștința adevărului;

Iisuse, Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru: „Mă iubești?" dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă;

Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru Apostolul lepădarea de Tine, iartă și nouă lepădările cele din fiecare ceas, de poruncile Tale;

Iisuse, Cel ce ai dat putere ApostoIilor Tăi, a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 9-lea:

Toată firea omenească, în Tine s-a preaslăvit, cu învierea Ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta prin moaștele sfinților și cîntîndu-Ți cu umiIință: Aliluia!

Icosul al 9-lea :

De Dumnezeu grăitorii ritori mînecă cu duhul întîmpinînd ieșirea din mormînt, și în loc de mir, cîntare îți aduce Ție, ca soarelui dreptății și Stăpînului; cu ale căror cîntări, primește si aceste rugăciuni ale noastre:

Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe Tine, primește și ale noastre cîntări de laudă, de mulțumire și de cerere;

Iisuse, Soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate;

Iisuse, Cel ce pe pescari i-ai făcut vînători de oameni, atrage si voia noastră cea rea, spre ascultarea Ta;

Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai-marele Apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim;

Iisuse, pentru rugăciunile acestui Apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-Ti milă de noi păcătoșii;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 10-lea:

Voind a mîntui neamul omenesc, Iisuse, Te-ai pogorît pe pămînt și însuți Dumnezeu fiind, ai primit neputințele noastre, ca si în ele să se arate puterea Ta, care ne îndeamnă a cînta: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mîntuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce Te-ai pogorît în cele mai de jos ale pămîntului și ai sfărîmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să-Ți cîntăm Ție unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău ucenic Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei, celei mîntuitoare;

Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă, nevrednicilor, cu răbdare să purtăm crucea noastră;

Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă, păcătoșilor, ca să fim sub acoperămîntul ei;

Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blîndețile și curăția inimii pruncilor;

Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrînata și i-ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu Te mai întristăm;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 11-lea:

Cîntare de umilință, despre învierea Ta, binevoiește ca să-Ți aducem Ție, Mîntuitorul nostru. Și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-Ți cîntăm Ție pururea: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Primind, prin învierea Ta, razele strălucitoare ale darului, și prin aceasta, ca prin ogIindă, duhovnicește văzînd scularea Ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei Tale cruci și slăvitei învierii Tale, pe care o lăudăm și o slăvim, cîntînd așa:

Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră, ca un îndurător;

Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești;

Iisuse, Ce ce Te-ai dat cu totul pentru mîntuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a ne preda Ție;

Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri, ca să pregătești locașuri celor ce Te iubesc pe Tine, așează-ne și pe noi în locașurile Tale;

Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 12-lea:

Darul Tău dă-ni-1 nouă, Iisuse, Cel ce pe toți ne-ai iubit, și primește rugăciunea noastră, ca o pîrgă, ce-Ti aducem Ție. Și depărtează de la sufletele noastre tot gîndul cel viclean, ca fără osîndă să-Ti cîntâm Ție: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cîntînd preaslăvită învierea Ta, Te slăvim pe Tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, întru această numită și sfîntă zi ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm. Iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să-i iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cîntăm unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere;

Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și doririle și gîndurile noastre;

Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși pînă la sfîrșitul veacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii;

Iisuse, Cuvîntul cel Adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine;

Iisuse, Paștile cele mîntuitoare, care duc de la moarte la viață, sălășluiește-ne în locașul Tău, luminîndu-ne haina sufletelor noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condacul al 13-lea:

O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune. Și dăruiește-ne nouă, celor ce sîntem în mormîntul nesimțirii, viață veșnică, ca să-Ți cîntăm Ție: Aliluia!

(Acest Condac se zice de 3 ori, apoi Icosul l și Condacul 1). Se cîntă apoi: Hristos a înviat... (de 3 ori) și se face otpustul.


© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.