Los Angeles: 27 Mai 2020
AL DOILEA PARACLIS AL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Acest Paraclis se cântă la întristare sufletească și la orice întâmplare grea, fiind foarte folositor pentru tot creștinul.

Preotul face începutul obișnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... apoi rugăciunile începătoare: împărate ceresc... s. c. După Veniți să ne închinăm...

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

La Vecernie se cântă stihirile pe 4, glasul al 8-lea:

Stih: Sfințit-a locașul Său cel preaânalt; Dumnezeu este în mijlocul lui și nu se va clătina.

Ceea ce ești mai cinstită, Maică prealăudată, nu ne pricepem noi păcătoșii a te lăuda cum se cuvine, însă nepricepându-ne, grăim ție: bucură-te, Maica Soarelui celui neapus, a Ziditorului tuturor.

Stih: Și va dori împăratul frumusețea ta...

Ne rugăm ție, ceea ce ești cu totul lăudată, stăpână a lumii, să ne izbăvești pe noi din primejdiile noastre, precum ai izbăvit din surparea casei, pe pruncul femeii, celei ce te cinstea pe tine.

Stih: Voi pomeni numele tău în tot neamul și neamul.

Înviază-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine cel mort pentru fărădelegile mele, preacum ai înviat pe pruncul evreicei, celei ce te-a chemat pe tine în ajutor.

Stih: Asculta, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.

Roagă pe Fiul tău și Dumnezeul nostru, pe Care L-ai născut, neștiind de nuntă; pentru o taină ca aceasta, care s-a săvârșit întru tine, minunâdu-ne, grăim: bucură-te, Maică pururea fecioară.

Slavă... Și acum..., glasul al 5-lea:

Pe unul din Treime, Care S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, pe Acela L-ai născut, Maică prealăudată, cu nespusă minune prin umbrirea Sfântului Duh. Pentru aceasta cu glasul lui Gavriil, grăim ție: bucură-te, prin care răsare bucuria; bucură-te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.

La Utrenie

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparele acestea:

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, zicând din adâncul sufletului: stăpână, ajută-ne, milostiveste-te spre noi; grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine, "singură nădejde te-am câstigat.

Slavă..., același tropar; Și acum,..

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de n-ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de ia tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 5O:

1. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. 
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 
8. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. 
11. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. 
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Canonul de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu

Cântarea 1-a, glasul al 8-lea:

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Pe moartea ce se sălbăticise de demult, prin nașterea ta, stăpână, o ai surpat; pentru aceasta grăim ție: bucură-te, mântuirea celor robiți; bucură-te, înnoirea tuturor, stăpână.

Noi întru tine ne lăudăm și prin mijlocirea ta scăpăm din cursele cele de multe feluri ale diavolului; pentru aceasta grăim către tine, Născătoare de Dumnezeu: bucură-te, căderea diavolilor și întărirea noastră a credincioșilor.

Slavă...

Tatăl a binevoit, și Fiul S-a pogorât prin umbrirea Sfântului Duh în pântecele tău, preanevinovată stăpână a lumii.

Și acum...

Bucură-te, grăim ție, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești folositoare tuturor celor ce sânt în nevoi, și a tuturor celor ce scapă sub acoperământul tău, stăpână.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Doamne, Care ai făcut cele de deasupra...

Moise proorocul de demult te-a închipuit pe tine, zicând: rug însuflețit și nears ești, Fecioară, ceea ce ai în pântece focul Dumnezeirii.
Fiul tău ascultând rugăciunea ta, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, se milostiveste spre sufletele noastre, ca un iubitor de oameni.

Slavă,..

Pe unui din Treime ai născut, Maică prealăudată, eu nespusă minune, pe Care L-a lăudat adunarea pruncilor strigând: Osana, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Și acum...

Știindu-te pe tine a fi Maică a lui Dumnezeu, ne rugăm ție să ne izbăvești pe noi de greșealele noastre cele de voie și cele fără de voie.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale...

Cu strigare fără încetare, striga către tine bolnavul cel slăbănogit în boala cea fără de vindecare, pe care, auzindu-l, l-ai vindecat, preanevinovată stăpână.

Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele tău, l-ai scos din mâna diavolului cu puterea ta cea atotstăpânitoare.

Slavă...

Auzind puterea ta, cu care ai izbăvit pe mulți din primejdii, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, grăim către tine: Ceea ce ai născut pe Cel slăvit în Treime, roagă-te să ne mântuiască de partea cea de-a stânga.

Și acum...

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, tu ești scăparea noastră din amărâtul păcat al lui Adam, cel dintâi zidit.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca ta...

Miluiește-mă, Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia aceea, căreia i se umflase tot trupul, că nu am altă nădejde sau ajutor afară de tine,

Să știi, Doamna mea, că pentru păcatele mele te supăr, și pentru că S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu întru tine, și pentru noi făcându-Se om, pentru aceea am năzuit la tine, eu, ticălosul, să mă miluiești.

Slavă...

Stăpâna îngerilor, Maica săracilor și ajutorul celor străini, la cunoștința ta, la ajutorul tău și la acoperământul tău scap, ca să mă miluiești.

Și acum...

Milostivește-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai milostivit spre cele două fecioare curate, trimițându-le lor cununi din cer.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul...

Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Mărie, Domnul este cu tine, a grăit Aglaida și a izgonit pe diavolul, care-i făcea supărare în tot ceasul.

Cu deadinsul mă rog ție, Maica lui Dumnezeu, să mă miluiești și să mă acoperi sub acoperământul tău, când va ședea Fiul tău pe scaunul cel înfricoșător.

Slavă...

Cu cântări întreite cântăm ție: bucură-te, ceea ce ai născut Lumina lumii; bucură-te, ceea ce ne mântuiești de primejdiile noastre; bucură-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Și acum...

Cum te vom lăuda, Maica lui Dumnezeu, și cu ce buze te vom săruta, sau cu ce ochi vom căuta la chipul tău cel zugrăvit, fiind împilați cu necurățiile noastre? Ci numai grăim ție: Miluiește-ne, Maica milostivirii.

Condacul, glasul al 3-lea:

Partenie, pustnicul, cel ce mergea ia muntele Sinai de se închina Sfântului rug, aducându-și aminte de minunea nașterii tale, cea întru tot lăudată, grăia către tine: bucură-te, minunea cea de îngeri mult-lăudată, Maica Făcătorului tuturor.

Icosul:

Spre nevoință să ne sârguim și dezmierdările lumești toate să Ie urâm și la Domnul pururea să gândim și de Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă nouă ușa milostivirii Sale, precum a făcut de demult și cu alți păcătoși: a dat iertare tuturor păcatelor lor, slăbănogului pe care l-a vindecat sufletește și trupește, vameșului căruia i-a dat iertare de păcate, și altora mulți. Deci să ne sârguim și noi să-I aducem lacrimi vrednice de pocăință și să ne rugăm Lui: Milostive, primește pe Născătoarea de Dumnezeu, care se roagă pentru noi, pe care o laudă îngerii din cer, iar noi pe pământ cu buze de tină grăim către dânsa: bucură-te, minunea cea de îngeri mult-lăudată. Maica Făcătorului tuturor.

PROCHIMEN, glasul al 8-lea:

Mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu.

Stih: Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile.

APOSTOLUL

Diaconul: înțelepciune.

Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire:

(IX, 1-7)

Fraților, adevărat este că și Vechiul Așezământ avea îndrumări pentru slujba dumnezeiască și un jertfelnic pământesc, căci s-a întărit cortul mărturiei, în el se aflau, mai întâi, sfeșnicul și masa și pâinile punerii înainte; partea aceasta se zicea Sfânta. Apoi, după catapeteasma a doua, era locul numit Sfânta Sfintelor, având cădelniță de aur și chivotul legii ferecat tot cu aur, în chivot era năstrapa de aur care avea mana, era toiagul lui Aaron ce odrăslise și tablele legii. Deasupra chivotului erau heruvimii măririi, care umbreau jilțul îndurărilor, dar despre acestea nu putem acum să vorbim, cu de-amănuntul Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau pururea în cea dintâi, săvârșind slujbele dumnezeiești; în cea de-a doua însă numai arhiereul, o dată pe an, și nu fără de sânge pe care îl aducea pentru sine însuși și pentru greșealele poporului.

Preotul; Pace ție. Citețul: Și duhului tău. Aliluia, glasul al 8-lea.

Prochimen: Ascultă, fiica, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.

Stih: Feței tale se vor ruga mai-marii poporului.

EVANGHELIA

Diaconul: înțelepciune drepți...

Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire:

(X, 38-42; XI, 27-28)

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră, ce se numea Măria, care șezând jos, lângă picioarele Lui, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăț mare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe; dar un singur lucru trebuie. Măria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: este așa, dar fericiți sânt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.

Slavă..., glasul ai 2-lea:

Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfânta, curățește mulțimea greșealelor noastre.

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșealelor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta...

Apoi stihurile acestea, glasul al 6-lea:

La întâia stihiră, podobia:

Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că scârbele ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor; aeoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii, pururea fiind biruiți; mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea și ajutătoarea credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; ci cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu Fecioara, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, singura folositoare a creștinilor.

Cântarea a 7-a: Irmos:

Pruncii, care merseseră din ludeea în Babilon...

Pe Mângâietorul tuturor nâscând, Maică preaiăudată, curată ai rămas ca și înainte de naștere; pentru aceasta grăim: bucură-te, Maică, care nu știi de mire; pe tine te binecuvântăm întru toți vecii.

Fecioară ai fost mai înainte de naștere și întru naștere iarăși ai fost fecioară și după naștere iarăși fecioară ai rămas; pentru aceasta pe tine te binecuvântăm întru toți vecii.

Slavă...

Învăluindu-ne întru această lume și căzând în noroiul păcatelor noastre, scăpând către tine, stăpâna, grăim ție: vino degrab și ne scoate pe noi din adâncul răutăților noastre, că pe tine te binecuvântăm întru toți vecii.

Și acum...

La tine este scăparea noastră și întru tine ne-am pus nădejdea; tu ne ajută nouă, că poți toate câte le voiești, Maica Făcătorului tuturor, și pe tine te binecuvântăm întru toți vecii.

Cântarea a 8-a: Irmos:

Pe împăratul ceresc, pe Care îl lauda oștirile îngerești...

Pe împărăteasa cerului și a pământului, care a născut neispitită de nuntă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și pe care o laudă ostile îngerești, lăudați-o și preaânălțați-o întru toți vecii.

Daniel proorocul de demult a închipuit nașterea ta, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai purtat în pântecele tău pe Făcătorul cerului și al pământului, pe Care născându-L ai rămas nestricată; pe tine te preaânălțăm întru toți vecii.

Slavă...

Pe Dumnezeu, Cuvântul cel din Dumnezeu, Care S-a pogorât în pânteceâe tău prin umbrirea Sfântului Duh, L-ai născut fără de stricăciune; pe tine te preaânălțăm întru toți vecii.

Și acum...

P e tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am câștigat; ajutătoare te avem întru primejdiile noastre pe tine și mântuire desăvârșită sufletelor; pe tine te preaânălțăm întru toți vecii.

Cântarea a 9-a: Irmos:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pe tine te mărturisim...

Isaia, de demult, dănțuind a grăit: iată, Fecioara în pântece va lua și va naște Fiu. Pentru aceasta grăim ție: bucură-te, ceea ce ai purtat în pântecele tău pe Cel mai înainte de toți vecii; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Proorocul David te-a lăudat oarecând în cartea Psalmilor, arătându-te Maica Făcătorului tuturor, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Slavă...

Ce limbă omenească te va lăuda pe tine după vrednicie, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii? Pentru aceasta cu guri și fără de tăcere grăim ție: bucură-te, ceea ce de îngeri ești mult lăudată, Domnul este cu tine.

Și acum...

Roagă-te, cu deadinsul către milostivul Dumnezeu pentru noi păcătoșii, care greșim în tot ceasul, ca să ne fie nouă milostiv în ziua judecății.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Svetilna:

S-a rugat, de demult, către tine, Preacurată, Măria egipteanca, pe care auzind-o, ai învrednicit-o a vedea și a săruta crucea Fiului tău; pentru aceasta grăim către tine: roagă-te Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să se milostiveaseă spre noi, să nu ne osândească după păcatele noastre, ci să ne miluiască pe noi ca un iubitor de oameni (de trei ori).

La Lande sa cântă stihirile pe 6, glasul al 2-lea:

Podobie: Cu ce cununi de laude...

Cu ce cununi de laude vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a arătat scaun cerescului împărat, care se roagă pentru noi către milostivul Dumnezeu și ne izbăvește din fărădelegile noastre? Deci către dânsa să grăim: bucură-te, Preacurată, că prin tine a fost cu noi Domnul puterilor; roagă-te cu deadinsul să se mântuiască sufletele noastre (de două ori).

Cu ce podoabe de cântări vom lăuda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce s-a învrednicit a fi împărăteasă a toate, care s-a arătat mai înaltă decât cerurile și mai sfântă decât toți sfinții? Deci către dânsa să grăim: roagă-te, Preacurată, cu toți sfinții, să se mântuiască sufletele noastre (de două ori).

Cu ce flori duhovnicești vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a arătat scară cerească, prin care am aflat lesne-suirea către Dumnezeu? Deci toți să ne adunăm și să o lăudăm, grăind: bucură-te, Preacurată, prin care am aflat har; bucură-te, că prin tine s-a dat tuturor bucurie; bucură-te, nădejdea sufletelor noastre, prin care noi toți ne mântuim.

Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii în ceruri cu cântări fără încetare strigând: bucură-te, mărirea noastră; bucură-te, mântuirea pământenilor; bucură-te, ceea ce ești scaun împăratului nostru? Deci și noi păcătoșii către dânsa să grăim: roagă-te, Preacurată, către Cel pe Care L-ai născut fără stricăciune, să mântuiască sufletele noastre.

Slavă... Și acum..., glasul al 8-lea

Veniți toți pământenii să facem prăznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbăvește pe noi din mâinile diavolului cel ce urăște binele, precum a izbăvit pe femeia care se ruga ei și a înviat-o de și-a spovedit păcatul. Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te lenevești și nu strigi către Maica lui Dumnezeu: Doamnă atotstăpânitoare, ceea ce ai născut cu nespusă minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roagă-L să ne miluiască pe noi.

Apoi doxologia și troparele Născătoarei de Dumnezeu după care preotul citește această

 

RUGĂCIUNE CĂTRE PREACURATA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

O, preamilostivă stăpâna mea, nu mă lelpăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea, din buzele mele cele întinate și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră; Care pentru noi păcătoșii s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile, totuși tâlharii și desfrânații pe care Iubitorul de oameni, pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire; și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii Sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar cele pe care le ceri de la Fiul tău le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare creștinilor. Pentru aceasta pe tine te binecuvântăm și te preaânălțăm în vecii vecilor. Amin.


© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.