Los Angeles: 29 Mai 2020
VECHIUL TESTAMENT - FACEREA - ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

CAPITOLUL 35
Iacov la Betel. Moartea Rahilei.
1.Atunci a zis Dumnezeu lui Iacov: "Scoală și du-te la Betel și locuiește acolo; fă acolo jertfelnic Dumnezeului Celui ce ți S-a arătat, când fugeai tu de la fața lui Isav, fratele tău!" 
2.Iar Iacov a zis casei sale și tuturor celor ce erau cu dânsul: "Lepădați dumnezeii cei străini, care se află la voi, curățiți-vă și vă primeniți hainele voastre. 
3.Să ne sculăm și să mergem la Betel, că acolo am să fac jertfelnic lui Dumnezeu, Celui ce m-a auzit în ziua necazului meu și Care a fost cu mine și m-a păzit în călătoria în care am umblat!" 
4.Iar ei au dat lui Iacov toți dumnezeii cei străini, care erau în mâinile lor, și cerceii ce-i aveau în urechile lor; și Iacov i-a îngropat sub stejarul de lângă Sichem și i-a lăsat necunoscuți până în ziua de astăzi. 
5.Astfel au plecat ei de la Sichem; și frica lui Dumnezeu era peste orașele dimprejur și n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 
6.Sosind Iacov cu toți oamenii cei ce erau cu el la Luz, adică la Betel, în țara Canaanului, 
7.A zidit acolo un jertfelnic și a numit locul acela El-Bet-El, pentru că acolo i Se arătase Dumnezeu, când fugea el de Isav, fratele său. 
8.Atunci a murit Debora, doica Rebecăi, și a fost îngropată mai jos de Betel, sub un stejar, pe care Iacov l-a numit "Stejarul Plângerii". 
9.Aici, în Luz, Se mai arătă Dumnezeu lui Iacov, după întoarcerea lui din Mesopotamia, și îl binecuvântă Dumnezeu, 
10.Și-i zise: "De acum nu te vei mai chema Iacov, ci Israel va fi numele tău". Și-i puse numele Israel. 
11.Apoi Dumnezeu îi mai zise: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic! Sporește și te înmulțește! Popoare și mulțime de neamuri se vor naște din tine și regi vor răsări din coapsele tale. 
12.Țara, pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac, o voi da ție; iar după tine, voi da pământul acesta urmașilor tăi". 
13.Apoi S-a înălțat Dumnezeu de la el, din locul în care îi grăise. 
14.Și a așezat Iacov un stâlp pe locul unde-i grăise Dumnezeu, un stâlp de piatră, și a săvârșit turnare peste el și a turnat peste el untdelemn. 
15.Și a pus Iacov locului unde-i grăise Dumnezeu, numele Betel. 
16.După aceea au plecat din Betel. Și și-a întins cortul său dincolo de turnul Gader. Dar când se apropiase de Havrata, înainte de a intra în Efrata, Rahila a născut și nașterea aceasta a fost iar tare grea. 
17.Și pe când se chinuia Rahila în durerile nașterii, moașa i-a zis: "Nu te teme, că și acesta va fi băiat!" 
18.Iar când Rahila își dădea sufletul, căci a murit, a pus copilului numele Ben-Oni, adică fiul durerii mele, iar tatăl lui l-a numit Veniamin. 
19.Iar dacă a murit, Rahila a fost îngropată lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem; 
20.Iacov a ridicat un stâlp de piatră pe mormântul ei și acest stâlp, de pe mormântul Rahilei, este până în ziua de astăzi. 
21.Apoi plecând Iacov de aici și-a întins cortul dincolo de turnul Migdal-Eder. Iar pe vremea când locuia Israel în țara aceasta, a intrat Ruben și a dormit cu Bilha, țiitoarea tatălui său Iacov, și a auzit Israel și i s-a părut aceasta un rău. 
22.Fiii lui Iacov au fost doisprezece și anume: 
23.Fiii Liei: Ruben, întâi-născutul lui Iacov; după el veneau: Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. 
24.Fiii Rahilei: Iosif și Veniamin. 
25.Fiii slujnicei Rahilei, Bilha: Dan și Neftali. 
26.Și fiii Zilpei, roaba Liei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Mesopotamia. 
27.Apoi a sosit Iacov la Isaac, tatăl său, căci acesta trăia încă la Mamvri, în Chiriat-Arba, adică la Hebron în pământul Canaanului, unde locuiseră vremelnic Avraam și Isaac. 
28.Iar zilele, pe care le-a trăit Isaac, au fost o sută optzeci de ani. 
29.Slăbind apoi, Isaac a murit și a trecut la părinții săi, fiind bătrân și încărcat de zile, și l-au îngropat feciorii lui, Isav și Iacov. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.