Los Angeles: 25 Septembrie 2020
VECHIUL TESTAMENT - CARTEA ÎNTÂI PARALIPOMENA SAU CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

CAPITOLUL 1
Neamul patriarhilor până la Iacov.
1.Adam, Set, Enos; 
2.Chenan, Mahalaleel, Iared; 
3.Enoh, Matusalem, Lameh; 
4.Noe, Sem, Ham și Iafet. 
5.Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elișa, Tubal, Meșec și Tiras. 
6.Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 
7.Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 
8.Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. 
9.Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Savta Rama și Sabteca. Fiii lui Rama: Șeba și Dedan. 
10.Lui Cuș i s-a mai născut de asemenea și Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ. 
11.Lui Mițraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, 
12.Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii și Caftorim. 
13.Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut și Het, 
14.Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu, 
15.Heveu, Archeu, Sineu, 
16.Arvadeu, Țemareu și Hamateu. 
17.Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud și Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter și Meșec. 
18.Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Șelah, lui Șelah i s-a născut Eber. 
19.Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit țara; iar numele fratelui său era Ioctan. 
20.Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Șelef, Hațarmavet, Iarah, 
21.Hadoram, Uzal, Dicla, 
22.Ebal, Abimael, Șeba, 
23.Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia sunt fiii lui Ioctan. 
24.Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah, 
25.Eber, Peleg, Reu, 
26.Serug, Nahor, Terah 
27.Și Avram, adică Avraam. 
28.Fiii lui Avraam sunt Isaac și Ismael. 
29.Iată spița neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam, 
30.Mișma, Duma, Mașa, Hadad, Tema, 
31.Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. 
32.Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiii lui Iocșan sunt: Șeba și Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Așurim, Letușim și Leumim. 
33.Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Toți aceștia sunt fiii Cheturei. 
34.Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav și Israel. 
35.Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuș, Ialam și Core. 
36.Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Țefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec. 
37.Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Șama și Miza. 
38.Fiii lui Seir sunt: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan. 
39.Fiii lui Lotan sunt: Hori și Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna. 
40.Fiii lui Șobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țibeon sunt: Aia și Ana. 
41.Fiii lui Ana sunt: Dișon și Olibama; fiii lui Dișon sunt: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. 
42.Fiii lui Ețer sunt: Bilhan, Zaavan și Acan; fiii lui Dișan sunt: Uț și Aran. 
43.Aceștia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba. 
44.Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boțra. 
45.După moartea lui Iobab s-a făcut rege Hușam, în țara Temaniților. 
46.Murind Hușam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiți în câmpia Moabului. Orașul lui se numea Avit. 
47.Murind Hadad, s-a făcut rege după el Șamla, din Masreca; 
48.Murind Șamla, s-a făcut rege după el Șaul, din Rehobotul cel de lângă râu. 
49.Murind Șaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 
50.Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetății lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab. 
51.Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, 
52.Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 
53.Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 
54.Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.