Los Angeles: 8 August 2020
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MATEI
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

CAPITOLUL 27
Iisus înaintea lui Pilat. Iuda se spânzură. Iisus și Baraba. Iisus dat spre moarte. Biciuirea, batjocorirea, răstignirea, moartea, înmormântarea și paza mormântului.
1.Iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. 
2.Și, legându-L, L-au dus și L-au predat dregătorului Ponțiu Pilat. 
3.Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei treizeci de arginți, 
4.Zicând: Am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne privește pe noi? Tu vei vedea. 
5.Și el, aruncând arginții în templu, a plecat și, ducându-se, s-a spânzurat. 
6.Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preț de sânge. 
7.Și ținând ei sfat, au cumpărat cu ei Țarina Olarului, pentru îngroparea străinilor. 
8.Pentru aceea s-a numit țarina aceea Țarina Sângelui, până în ziua de astăzi. 
9.Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: "Și au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit fiii lui Israel, 
10.Și i-au dat pe Țarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". 
11.Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Și L-a întrebat dregătorul, zicând: Tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. 
12.Și la învinuirile aduse Lui de către arhierei și bătrâni, nu răspundea nimic. 
13.Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 
14.Și nu i-a răspuns lui nici un cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. 
15.La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care-l voiau. 
16.Și aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba. 
17.Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? 
18.Că știa că din invidie L-au dat în mâna lui. 
19.Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia, că mult am suferit azi, în vis, pentru El. 
20.Însă arhiereii și bătrânii au ațâțat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă. 
21.Iar dregătorul, răspunzând, le-a zis: Pe cine din cei doi voiți să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. 
22.Și Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toți au răspuns: Să fie răstignit! 
23.A zis iarăși Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau: Să fie răstignit! 
24.Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veți vedea. 
25.Iar tot poporul a răspuns și a zis: Sângele Lui asupra noastră și asupra copiilor noștri! 
26.Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit. 
27.Atunci ostașii dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul Lui toată cohorta, 
28.Și dezbrăcându-L de toate hainele Lui, I-au pus o hlamidă roșie. 
29.Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! 
30.Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap
31.Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. 
32.Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. 
33.Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă: Locul Căpățânii, 
34.I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; și, gustând, nu a voit să bea. 
35.Iar după ce L-au răstignit, au împărțit hainele Lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărțit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți". 
36.Și ostașii, șezând, Îl păzeau acolo. 
37.Și deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus, regele iudeilor. 
38.Atunci au fost răstigniți împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. 
39.Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-și capetele, 
40.Și zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-Te pe Tine Însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce! 
41.Asemenea și arhiereii, bătându-și joc de El, cu cărturarii și cu bătrânii, ziceau: 
42.Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, și vom crede în El. 
43.S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. 
44.În același chip Îl ocărau și tâlharii cei împreună-răstigniți cu El. 
45.Iar de la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. 
46.Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? 
47.Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. 
48.Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, Îi da să bea. 
49.Iar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. 
50.Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, Și-a dat duhul. 
51.Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat; 
52.Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat. 
53.Și ieșind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. 
54.Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta! 
55.Și erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, 
56.Între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi, și mama fiilor lui Zevedeu. 
57.Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care și el era un ucenic al lui Iisus. 
58.Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. 
59.Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in, 
60.Și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. 
61.Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând în fața mormântului. 
62.Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat, 
63.Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viață: După trei zile Mă voi scula. 
64.Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și să-L fure și să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. 
65.Pilat le-a zis: Aveți strajă; mergeți și întăriți cum știți. 
66.Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra. 

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.