Los Angeles: 27 Iulie 2021
NOUL TESTAMENT - SFÂNTA EVANGHELIE DUPA LUCA
Quick Go: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

CAPITOLUL 23
Iisus înaintea lui Irod. Judecata, răstignirea, moartea și îngroparea.
1.Și sculându-se toată mulțimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat. 
2.Și au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând să dăm dajdie Cezarului și zicând că El este Hristos rege. 
3.Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu ești regele iudeilor? Iar El, răspunzând, a zis: Tu zici. 
4.Și Pilat a zis către arhierei și către mulțimi: Nu găsesc nici o vină în Omul acesta. 
5.Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici. 
6.Și Pilat auzind, a întrebat dacă omul este galileian. 
7.Și aflând că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. 
8.Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască pentru că auzise despre El, și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El. 
9.Și L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a răspuns nimic. 
10.Și arhiereii și cărturarii erau de față, învinuindu-L foarte tare. 
11.Iar Irod, împreună cu ostașii săi, batjocorindu-L și luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și L-a trimis iarăși la Pilat. 
12.Și în ziua aceea, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în dușmănie între ei. 
13.Iar Pilat, chemând arhiereii și căpeteniile și poporul, 
14.A zis către ei: Ați adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în fața voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceți împotriva Lui. 
15.Și nici Irod n-a găsit, căci L-a trimis iarăși la noi. Și iată, El n-a săvârșit nimic vrednic de moarte. 
16.Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera. 
17.Și trebuia, la praznic, să le elibereze un vinovat. 
18.Dar ei, cu toții, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta și eliberează-ne pe Baraba, 
19.Care era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. 
20.Și iarăși le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze pe Iisus. 
21.Dar ei strigau, zicând: Răstignește-L! Răstignește-L! 
22.Iar el a zis a treia oară către ei: Ce rău a săvârșit Acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat întru El. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera. 
23.Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, și strigătele lor au biruit. 
24.Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. 
25.Și le-a eliberat pe cel aruncat în temniță pentru răscoală și ucidere, pe care îl cereau ei, iar pe Iisus L-a dat în voia lor. 
26.Și pe când Îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul, care venea din țarină, i-au pus crucea, ca s-o ducă în urma lui Iisus. 
27.Iar după El venea mulțime multă de popor și de femei, care se băteau în piept și Îl plângeau. 
28.Și întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. 
29.Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat! 
30.Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi; și dealurilor: Acoperiți-ne. 
31.Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi? 
32.Și erau duși și alții, doi făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu El. 
33.Și când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpățânii, L-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. 
34.Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Și împărțind hainele Lui, au aruncat sorți. 
35.Și sta poporul privind, iar căpeteniile își băteau joc de El, zicând: Pe alții i-a mântuit; să Se mântuiască și pe Sine Însuși, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. 
36.Și Îl luau în râs și ostașii care se apropiau, aducându-I oțet. 
37.Și zicând: Dacă Tu ești regele iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuți! 
38.Și deasupra Lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești: Acesta este regele iudeilor. 
39.Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniți, Îl hulea zicând: Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuți și pe noi. 
40.Și celălalt, răspunzând, îl certa, zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu, că ești în aceeași osândă? 
41.Și noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut nici un rău. 
42.Și zicea lui Iisus: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. 
43.Și Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în rai. 
44.Și era acum ca la ceasul al șaselea și întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. 
45.Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâșiat pe la mijloc. 
46.Și Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredințez duhul Meu. Și acestea zicând, Și-a dat duhul. 
47.Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost. 
48.Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. 
49.Și toți cunoscuții Lui, și femeile care Îl însoțiseră din Galileea, stăteau departe, privind acestea. 
50.Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun și drept, 
51.- Acesta nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor. El era din Arimateea, cetate a iudeilor, așteptând împărăția lui Dumnezeu. 
52.Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. 
53.Și coborându-L, L-a înfășurat în giulgiu de in și L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus. 
54.Și ziua aceea era vineri, și se lumina spre sâmbătă. 
55.Și urmându-I femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul și cum a fost pus trupul Lui. 
56.Și, întorcându-se, au pregătit miresme și miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege. 

© 2021 ViataCrestina.org. All rights reserved.