Acatistier

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

 • (27 iulie)

  Dupã obişnuitul început se zic

   

  CONDACELE ŞI ICOASELE

  CONDACUL 1:

  Înaintea celui cu chip şi nevinovãţie îngereascã, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrãmutatã credinţã s-a învrednicit a sta alãturi de scaunul nemuritorului împãrat, Pantelimon, ridicãm rugãciunile noastre şi cerem sã ne asculte durerile şi cu puterea ce-i este datã de ia Dumnezeu ca un doctor fãrã de arginţi, sã ne cerceteze degrab şi sã înlãture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbãviţi cu platoşa bunãtãţii sale, în tresãltãri de bucurie, sã-i cântâm: Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  ICOSUL 1:

  Din pruncie ţi-ai pãstrat sufletul curat, mucenice, cãci maica ta cu mare grijã ţi-a sãdit în inimã credinţa în dulcele Iisus, pe care mai târziu bãtrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care şi el o avea de la împãratul nemuritor, ai pãrãsit pãgânãtatea şi ţi-ai deschis larg sufletul sã primeşti pe Hristos; pentru care îţi cântãm:

  Bucurã-te, sfinte cu adâncã judecatã;
  Bucurã-te, cã dreaptã ţi-a fost credinţa urmatã;
  Bucurã-te, al pieritorilor zei dispreţuitor;
  Bucurã-te, al blândului Iisus urmãtor;
  Bucurã-te, cã dupã Domnul ai însetat;
  Bucurã-te, cã dreaptã rãsplãtire ai cãpãtat;
  Bucurã-te, cã n-ai ţinut la bogãţii pãmânteşti;
  Bucurã-te, cel ce ţi-ai adunat comori cereşti;
  Bucurã-te, cel ce stai între cetele sfinţilor;
  Bucurã-te, ajutãtorul nãpãstuiţilor;
  Bucurã-te, podoaba creştinilor cea nepreţuitã;
  Bucurã-te, mângâierea noastrã mult doritã;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 2-LEA:

  De mic rãmas fãrã mamã, sfinte, ai fost dat de tatãl tãu la învãţãturã pãgâneascã şi la meşteşugul vindecãrilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neânfrântã ai rãmas în mjlocul vânturilor vrãjmaşe şi nu ai gãsit alinare pânã ce n-ai aflat calea Dumnezeului celui adevãrat, Cãruia îi cântãm: Aliluia!

  ICOSUL AL 2-LEA:

  Adânc fiind rãnit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolae şi ai întâlnit pe copilul muşcat de viperã, atunci întâia oarã te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la care a şi venit mântuirea, cãci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul şi te-ai împãrtãşit cu trupul şi cu sângele Domnului; pentru care te lãudãm aşa:

  Bucurã-te, tinereţe închinatã lui Hristos;
  Bucurã-te, nãdejdea bolnavilor cea cu folos;
  Bucurã-te, cel ce ştii sã înalţi la ceruri rugãciuni;
  Bucurã-te, cel ce peste noi reverşi minuni;
  Bucurã-te, cã Domnul putere ţi-a dat;
  Bucurã-te, cel ce copilul ai înviat;
  Bucurã-te, bucuria multor îndureraţi;
  Bucurã-te, uimirea multor învãţaţi;
  Bucurã-te, ostaş neânvins al lui Hristos;
  Bucurã-te, cã ai aprins credinţa creştinã în inimile multora;
  Bucurã-te, întoarcerea multor rãtãciţi;
  Bucurã-te, mângâierea celor amãrâţi;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 3-LEA:

  Deşi cu trup omenesc pe pâmânt, sufletul ţi l-ai înãlţat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate te privesc credincioşii ca pe o stea cereascã, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile; drept care împreunã cu tine cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

  ICOSUL AL 3-LEA:

  Râvnã multã ai pus, sfinte, ca sã întorci de la închinarea de idoli cãtre Domnul chiar pe tatãl tãu, dar el tot pãgân a rãmas, pânã ce a vãzut tãmãduirea pe care ai dat-o, în numele lui Hristos, unui orb şi atunci împreunã cu acela, a primit botezul. Pentru aceasta primeşte de la noi laudã ca aceasta:

  Bucurã-te, cercetãtor al durerilor;
  Bucurã-te, vindecãtor al orbilor;
  Bucurã-te, cel ce dai luminã ochilor trupeşti şi celor sufleteşti;
  Bucurã-te, sfãrâmãtor al curselor diavoleşti;
  Bucurã-te, al sufletului tãu vânãtor;
  Bucurã-te, al doctorilor doctor;
  Bucurã-te, cã lucrezi cu puterea lui Dumnezeu;
  Bucurã-te, cã în tine nãdãjduim şi noi;
  Bucurã-te, stãvilar al potrivnicilor;
  Bucurã-te, lauda îngerilor;
  Bucurã-te, a paginilor mirare;
  Bucurã-te, bucuria mamei tale;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 4-LEA:

  Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai arãtat Nicomidiei şi apoi întregii lumi, cãci oricine aleargã la tine cu credinţã gãseşte alinare, fiind împuternicitul şi alesul Domnului, Cãruia pentru darul ce ţi-a dat îi cântãm: Aliluia!

  ICOSUL AL 4-LEA:

  Ca fulgerul s-a rãspândit vestea bunãtãţii şi a minunilor tale, sfinte, fãcând sã se îngrijoreze învãţãtorii pãgâni, care îndatã au cerut împãratului pierderea ta, ca a unuia ce eşti pãrtaşul lui Hristos, iar tu neabãtut ai rãmas în credinţã; pentru care îţi cântãm:

  Bucurã-te, cel ce ţi-ai împãrţit moştenirea sãracilor;
  Bucurã-te, cel ce prin case şi închisori milostenie şi tãmãduiri aduci celor necãjiţi;
  Bucurã-te, îngrozirea pãgâneştilor conducãtori;
  Bucurã-te, cã deşertãciunea pãgâneascã vrei sã omori;
  Bucurã-te, cel ce împãratului ai fost împotrivitor;
  Bucurã-te, cã Hristos în luptã ţi-a fost întãritor;
  Bucurã-te, cã mulţime de chinuri ţi-au pregãtit;
  Bucurã-te, cel ce cu rãbdare chinurile ai suferit;
  Bucurã-te, cã mulţi, privindu-te, cu tine au crezut;
  Bucurã-te, cel ce Domnului noi mucenici ai fãcut;
  Bucurã-te, cel ce simţi bucurie în chinuri;
  Bucurã-te, cel de la care moştenim frumoase pomeniri;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 5-LEA:

  Cele ce pentru pãgâni erau de preţ pentru tine erau fãrã de preţ; şi cele fãrã de preţ la ei erau de mare preţ la tine; cãci ai dispreţuit dregãtoriile şi bogãţiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a câştiga bunãtãţile nepieritoare de la Dumnezeu, Cãruia îi cântãm: Aliluia!

  ICOSUL AL 5-LEA:

  Neânduplecat vãzându-te, împãratul a poruncit sã fii spânzurat gol pe lemn, cu fiare sã fii sfâşiat şi cu fãclii ars, dar nepieritorul împãrat neatins te-a pãstrat, spre uimirea tuturor; de care lucru şi noi minunându-ne, cântãm:

  Bucurã-te, cã ai dovedit împãratului puterea lui Dumnezeu;
  Bucurã-te, cã un vechi slãbãnog s-a tãmãduit prin darul tãu;
  Bucurã-te, cã pãgânãtatea de ruşine a rãmas;
  Bucurã-te, cã vrãjmaşii ţi-au cerut noi torturi într-un glas;
  Bucurã-te, sfinte, care ţi-ai pus trupul spre chinuri;
  Bucurã-te, cel pãtruns de credinţã adâncã;
  Bucurã-te, cã, gândindu-te la Domnul, te-ai mângâiat;
  Bucurã-te, cã, Hristos în chipul lui Ermolae ţi s-a arãtat;
  Bucurã-te, cã fiarele cu care erai sfâşiat ca ceara s-au muiat;
  Bucurã-te, cã de pe lemnul chinurilor sãnãtos ai fost slobozit;
  Bucurã-te, cã fãcliile cu care erai ars s-au stins;
  Bucurã-te, cã înfocatã credinţã în inimile multora ai aprins;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 6-LEA:

  Pe gânduri ai pus pe cei ce te chinuiau, sfinte, şi încruntaţi la faţã şi la suflet, se întrebau de unde ai atâta putere şi de ce zeii nu te pierd? Atunci au iscodit noi chinuri, pe care tu primindu-le încrezãtor în puterea lui Dumnezeu, cântai. Aliluia!

  ICOSUL AL 6-LEA:

  Plumb mult într-un cazan punând şi sub limbile focului topindu-l, ai fost aruncat în aceastã vãpaie cu nãdejdea deşartã cã acum se va sfârşi cu tine, dar tu, viteazule mucenic, iarãşi nevãtãmat ai rãmas, precum mai înainte Dumnezeu pãzise pe mãritul apostol loan. Pentru aceasta îţi cântãm:

  Bucurã-te, floarea nãdejdilor cãtre Dumnezeu;
  Bucurã-te, în boli şi în necazuri izbãvitorul meu;
  Bucurã-te, pentru noi, pãcãtoşii, al lui Dumnezeu îmblânzitor;
  Bucurã-te, al rugãciunilor noastre cãtre Domnul purtãtor;
  Bucurã-te, tare sprijinitor al copiilor noştri;
  Bucurã-te, îndestularea cea bunã a caselor noastre;
  Bucurã-te, rouã ce inimile rãcoreşti;
  Bucurã-te, cel ce de asupriri ne izbãveşti;
  Bucurã-te, vindecarea celor ce de la oameni nu-şi gãsesc alinare;
  Bucurã-te, cã din valurile deznãdejdilor prin tine aflãm izbãvire;
  Bucurã-te, cel ce vãpaia plumbului ai rãcorit;
  Bucurã-te, cel ce cununã neveştejitã ţi-ai pregãtit;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDATUL AL 7-LEA:

  Zile de-a rândul ai fost chinuit, sfinte, dar acestea mai multã rãsplãtire ţi-au adus şi mulţumirea mai mult ţi-a crescut, când cu chinurile tale, dor mare ai aprins în inimile multora, sã pãrãseascã zeii şi sã treacã la Hristos, cântându-I; Aliluia!

  ICOSUL AL 7-LEA:

  Piatrã ţi-au legat de gât, Pantelimoane, şi în mare ai fost aruncat, dar Stãpânul mãrilor şi pe tine şi piatra a fãcut-o uşoarã şi plutitoare, cãci ai mers pe luciul apei, ieşind la mal.

  Deci, bucurându-ne şi minunându-ne, îţi cântãm:

  Bucurã-te, cel ce nu te înfricoşezi de chinuri, viteazule;
  Bucurã-te, cel înarmat cu bãrbãţie şi credinţã, alesule;
  Bucurã-te, al puterii firii înfrângâtor;
  Bucurã-te, al adâncului mãrii stãpânitor;
  Bucurã-te, plutitor deasupra apelor;
  Bucurã-te, vieţuitor deasupra ispitelor;
  Bucurã-te, tinere plin de mireasmã duhovniceascã;
  Bucurã-te, dobânditor de slavã cereascã;
  Bucurã-te, liman al celor îngreuiaţi;
  Bucurã-te, mulţumirea celor îndureraţi;
  Bucurã-te, rãspânditorule al credinţei;
  Bucurã-te, iubitorule al umilinţei;
  Bucurã-te, Mare Mucenic şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 8-LEA:

  Nici tinereţea, nici nevinovãţia şi nici puterea minunilor tale, n-au schimbat inimile chinuitorilor, ci mai rãu sporind în mânie, îţi iscodeau alte pãtimiri crezând cã pot pune lumina sub obroc; iar tu fãclie mai luminoasã te arãtai, spre bucuria lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

  ICOSUL AL 8-LEA:

  Neâncetat ai fost ispitit cu bunãtãţi şi cinstiri lumeşti, dar ca pe nişte curse în calea cãtre cer judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor şi neliniştiţi te-au privit, dorind sã-ţi vadã trupul sfâşiat; dar Stãpânul tuturor gurile fiarelor a închis; pentru care îţi cântãm:

  Bucurã-te, cel ce eşti cu nevinovãţie încununat;
  Bucurã-te, cã pentru nevinovãţie la chinuri ai fost dat;
  Bucurã-te, cã lupta cea bunã ai luptat;
  Bucurã-te, cã Dumnezeu minunat te-a arãtat;
  Bucurã-te, luminã ce sub obroc nu s-a putut pune;
  Bucurã-te, vieţuitor plin de fapte bune;
  Bucurã-te, cel ce bunãtãţile lumeşti curse le socoteşti;
  Bucurã-te, cã te-ai fãcut asemenea oştilor cereşti;
  Bucurã-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor;
  Bucurã-te, cã fiarele s-au fãcut asemenea mieilor;
  Bucurã-te, cã vrãjmaşii doreau sã te piarzã;
  Bucurã-te, cã Hristos nevãtãmat te-a pãzit;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 9-LEA:

  Vãzând tãria ta, sfinte, mulţi din pagini au crezut în Hristos, pentru care lucru împãratul de mânie a fost cuprins, iar tu, Pantelimoane, te veseleai pentru vânari de noi suflete, cu care şi noi cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

  ICOSUL AL 9-LEA:

  Şi pe roatã cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfãrâmat, lovind pe mulţi necredincioşi şi fermecãtor socotindu-te, ai mãrit pe preotul Ermolae, dascãlul tãu. Atunci cu trei ostaşi te-au însoţit, sfinte, spre a-l aduce împãratului care şi lui îi dorea sfârşitul. Deci pentru noua jertfã ce prin tine se pregãteşte grãim:

  Bucurã-te, propovãduitorul dumnezeieştii credinţe;
  Bucurã-te, cel ce înfrunţi mâniile aprinse;
  Bucurã-te, cã pe roatã ai fost strunjit;
  Bucurã-te, cã de creştinãtate eşti preamãrit;
  Bucurã-te, cel ce ai fost socotit fermecãtor;
  Bucurã-te, cãci cu Hristos te-ai arãtat biruitor;
  Bucurã-te, al lui Ermolae de mucenicie vestitor;
  Bucurã-te, cãci cu dascãlul tãu eşti pãtimitor;
  Bucurã-te, cã ucenici ai lui Ermolae, Erimp şi Ermocrat s-au arãtat;
  Bucurã-te, cã la moartea lor, pãmântul s-a cutremurat;
  Bucurã-te, cel ce Treimii pe pãmânt ai slujit;
  Bucurã-te, cã prin vindecãri doctor al Domnului te-ai dovedit;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 10-LEA:

  Zadarnice au fost chinurile pãgânilor, sfinte, cãci drumul ţi-a fost drept cãtre Hristos; pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tãmãduirilor ce-l verşi tuturor celor ce cu credinţã vin la tine cu rugãciuni şi cu care cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

  ICOSUL AL 10-LEA:

  Cine nu te va lãuda, vãzându-te cu ochii minţii, cã ai fost împins şi izbit ca un rãufãcãtor, spre marginea Nicomidiei, unde ţi se hotãrâse tãierea capului şi tu mai liniştit şi mai vesel te-ai arãtat. Pentru aceasta din nou primeşte aceastã laudã:

  Bucurã-te, cel ce loviri ca Domnul ai primit;
  Bucurã-te, cã pentru Iisus toate ai suferit;
  Bucurã-te, cã în chinuri Domnului slavã dãdeai;
  Bucurã-te, cã împãrãţia cereascã cu dor o cãutai;
  Bucurã-te, cã numele din Pandoleon ţi-a fost schimbat;
  Bucurã-te, cã glas din cer Pantelimon te-a chemat;
  Bucurã-te, cã dupã nume eşti mult-miluitor;
  Bucurã-te, cã dupã fapte eşti mult-ândurâtor;
  Bucurã-te, cã faţa ca de înger ţi s-a fãcut;
  Bucurã-te, cã chinuitorii în lãturi s-au abãtut;
  Bucurã-te, cã spre lovire cãlãii ai îndemnat;
  Bucurã-te, cã abia îndrãznind capul ţi-au tãiat;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane;

  CONDACUL AL 11-LEA:

  Cu durere dreptcredincioşii au privit sfârşitul tãu, Pantelimoane; cãci tu le-ai fost flacãrã nestinsã a dreptei credinţe, miluitor al celor lipsiţi şi vindecãtor al celor bolnavi, dar ne mângâiem cã te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulţimea ce te cheamã în rugãciuni şi, izbãvind-o de dureri, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

  ICOSUL AL 11-LEA:

  Senin la suflet şi blând la chip ţi-ai primit sfârşitul, trecând astfel în împãrãţia cereascã, unde eşti întâmpinat de Sfânta Treime şi aşezat de-a dreapta Sa, mãrit de sfinţi şi de puterile cereşti; pentru care laudã ca aceasta îţi aducem:

  Bucurã-te, mireasmã ce pânã la cer te-ai ridicat;
  Bucurã-te, cã duhul tãu Treimii l-ai încredinţat;
  Bucurã-te, mult-plânsule de credincioşii pãmântului;
  Bucurã-te, mult-lãudatule de puterile cereşti;
  Bucurã-te, a lui Ermolae, Erimp şi Ermocrat bucurie;
  Bucurã-te, cu înaintaşii mucenici împreunã-vieţuire;
  Bucurã-te, cã de pãmânt nicidecum nu te-ai depãrtat;
  Bucurã-te, cã în rugãciuni pe orice credincios ai ascultat;
  Bucurã-te, albinã ce te-ai îmbogãţit în fapte bune;
  Bucurã-te, cã ai fost încoronat cu nepieritoare cunune;
  Bucurã-te, piatrã la temelia creştinãtãţii;
  Bucurã-te, înfrângãtor al pãgânãtãţii;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 12-LEA:

  Lupta cea bunã ai luptat, credinţa ai pãstrat, mulţumindu-ţi sufletul, cã ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai rãmas vrednicã pildã, ca, privind la tine, sã-ţi urmãm credinţa şi în ispite sã ne înarmãm cu armele tale şi biruitori sã mulţumim lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

  ICOSUL AL 12-LEA:

  Şi dupã moarte ai sãvârşit minuni, Pantelimoane, cãci în loc de sânge lapte a curs din grumazul tãu şi mãslinul de care ai fost legat spre tãiere, în vederea tuturor s-a umplut de roade; de aceea iarãşi auzi de la noi:

  Bucurã-te, bucuria Tatãlui;
  Bucurã-te, lauda Fiului;
  Bucurã-te, desfãtarea Duhului sfânt;
  Bucurã-te, miluirea celor de pe pãmânt;
  Bucurã-te, izvor nesecat de tãmãduiri;
  Bucurã-te, izbãvitor de chinuri;
  Bucurã-te, doctor sufletesc şi trupesc;
  Bucurã-te, alesule al Tatãlui ceresc;
  Bucurã-te, cel ce linişteşti sufletele;
  Bucurã-te, cel ce îmblânzeşti cugetele;
  Bucurã-te, cel ce scapi de urgia duşmanilor;
  Bucurã-te, cel ce înlãturi norul suspinelor;
  Bucurã-te, cel ce primeşti gândurile şi puterile;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL AL 13-LEA:

  Sfinte Mare Mucenice şi tãmãduitorule, Pantelimoane, ţie îţi vãrsãm durerile noastre de multe feluri şi tu fãrã întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne eşti mijlocitor, auzind suspinuri înãbuşite în noapte, în zi, în pat de suferinţã, în cãlãtorii, fii celor ce se roagã ţie, dupã nevoile fiecãruia: celor neliniştiţi, liniştitor, celor asupriţi, apãrãtor, celor în primejdii, izbãvitor, celor învãluiţi în pãcate, scutitor, rãtãciţilor îndrumãtor, bolnavilor deplin vindecãtor, orfanilor tatã, vãduvelor pãrinte, soţilor întãritor în cãsnicie, celor porniţi cu rãutate, îmblânzitor şi ne întãreşte în faţa necazurilor, cãci sântem slabi şi istoviţi, sfinte, şi astfel cu puterea ta, descãtuşaţi de amãrãciunile noastre, sã petrecem în mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

  Sfinte Mare Mucenice şi tãmãduitorule, Pantelimoane, ţie îţi vãrsãm durerile noastre de multe feluri şi tu fãrã întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne eşti mijlocitor, auzind suspinuri înãbuşite în noapte, în zi, în pat de suferinţã, în cãlãtorii, fii celor ce se roagã ţie, dupã nevoile fiecãruia: celor neliniştiţi, liniştitor, celor asupriţi, apãrãtor, celor în primejdii, izbãvitor, celor învãluiţi în pãcate, scutitor, rãtãciţilor îndrumãtor, bolnavilor deplin vindecãtor, orfanilor tatã, vãduvelor pãrinte, soţilor întãritor în cãsnicie, celor porniţi cu rãutate, îmblânzitor şi ne întãreşte în faţa necazurilor, cãci sântem slabi şi istoviţi, sfinte, şi astfel cu puterea ta, descãtuşaţi de amãrãciunile noastre, sã petrecem în mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

  Sfinte Mare Mucenice şi tãmãduitorule, Pantelimoane, ţie îţi vãrsãm durerile noastre de multe feluri şi tu fãrã întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne eşti mijlocitor, auzind suspinuri înãbuşite în noapte, în zi, în pat de suferinţã, în cãlãtorii, fii celor ce se roagã ţie, dupã nevoile fiecãruia: celor neliniştiţi, liniştitor, celor asupriţi, apãrãtor, celor în primejdii, izbãvitor, celor învãluiţi în pãcate, scutitor, rãtãciţilor îndrumãtor, bolnavilor deplin vindecãtor, orfanilor tatã, vãduvelor pãrinte, soţilor întãritor în cãsnicie, celor porniţi cu rãutate, îmblânzitor şi ne întãreşte în faţa necazurilor, cãci sântem slabi şi istoviţi, sfinte, şi astfel cu puterea ta, descãtuşaţi de amãrãciunile noastre, sã petrecem în mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

  Apoi iarãşi se zice

  ICOSUL 1:

  Din pruncie ţi-ai pãstrat sufletul curat, mucenice, cãci maica ta cu mare grijã ţi-a sãdit în inimã credinţa în dulcele Iisus, pe care mai târziu bãtrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care şi el o avea de la împãratul nemuritor, ai pãrãsit pãgânãtatea şi ţi-ai deschis larg sufletul sã primeşti pe Hristos; pentru care îţi cântãm:

  Bucurã-te, sfinte cu adâncã judecatã;
  Bucurã-te, cã dreaptã ţi-a fost credinţa urmatã;
  Bucurã-te, al pieritorilor zei dispreţuitor;
  Bucurã-te, al blândului Iisus urmãtor;
  Bucurã-te, cã dupã Domnul ai însetat;
  Bucurã-te, cã dreaptã rãsplãtire ai cãpãtat;
  Bucurã-te, cã n-ai ţinut la bogãţii pãmânteşti;
  Bucurã-te, cel ce ţi-ai adunat comori cereşti;
  Bucurã-te, cel ce stai între cetele sfinţilor;
  Bucurã-te, ajutãtorul nãpãstuiţilor;
  Bucurã-te, podoaba creştinilor cea nepreţuitã;
  Bucurã-te, mângâierea noastrã mult doritã;
  Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!

  CONDACUL 1:

  Înaintea celui cu chip şi nevinovãţie îngereascã, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrãmutatã credinţã s-a învrednicit a sta alãturi de scaunul nemuritorului împãrat, Pantelimon, ridicãm rugãciunile noastre şi cerem sã ne asculte durerile şi cu puterea ce-i este datã de la Dumnezeu ca un doctor fãrã de arginţi, sã ne cerceteze degrab şi sã înlãture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbãviţi cu platoşa bunãtãţii sale, în tresãltãri de bucurie, sã-i cântâm: Bucurã-te, Mare Mucenice şi tãmãduitorule Pantelimoane!