Rugãciuni

Carte de Rugãciuni

Rugãciunea De Searã

Rugãciunea De Searã

 • Rugãciunile începãtoare:

  În numele Tatãlui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

  Slavã Ţie, Dumnezeul nostru, Slavã Ţie !
  Slavã Ţie, Dumnezeul nostru, Slavã Ţie !
  Slavã Ţie, Dumnezeul nostru, Slavã Ţie !

  Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunãtãţilor şi dãtãtorule de viaţã, vino şi Te sãlãşluieşte întru noi şi ne curaţeşte pe noi de toatã întinãciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

  Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieşte-ne pe noi!
  Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieşte-ne pe noi!
  Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieşte-ne pe noi!
  Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Preasfântã Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curaţeşte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã şi vindecã neputinţele noastre, pentru numele Tãu.

  Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte!

  Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Tatãl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţeascã-Se numele Tãu, vie împãrãţia Ta, facã-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pãmânt. Pâinea noastrã cea spre fiinţã dã-ne-o nouã astazi şi ne iartã nouã greşalele noastre, precum şi noi iertãm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbaveşte de cel rãu.

  Pentru rugãciunile Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Pãrinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin.

  Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, cã, nepricepându-ne de nici un rãspuns, aceastã rugãciune aducem Ţie, ca unui Stãpân, noi pãcatoşii robii Tãi, miluieşte-ne pe noi.

  Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh.

  Doamne, miluieşte-ne pe noi, cã întru Tine am nãdãjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fãrãdelegile noastre, ci cautã şi acum ca un milostiv şi ne izbãveşte pe noi de vrãjmaşii noştri, cã Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tau, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tãu chemãm.

  Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Uşa milostivirii deschide-o nouã, binecuvântatã Nãscãtoare de Dumnezeu Fecioarã, ca sã nu pierim cei ce nãdãjduim în tine, ci sã ne mântuim prin tine din nevoi, cã tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

  Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,
  Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,
  Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
  Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea întâia, a Sfântului Macarie cel Mare, cãtre Dumnezeu Tatãl:
  Dumnezeule cel veşnic şi Împãrate a toatã fãptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge pânã în acest ceas, iartã-mi pãcatele ce am fãcut în aceasta zi: cu lucrul, cu cuvântul, cu gândirea, şi curaţeşte, Doamne, smeritul meu suflet, de toatã întinãciunea trupului şi a sufletului. Şi-mi dã, Doamne, în aceastã noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mã din ticãlosul meu aşternut, bine sã plac Preasfântului Tãu nume, în toate zilele vieţii mele, si-mi ajutã cu Harul Tãu sã calc pe vrãjmaşii cei ce se luptã cu mine, pe cei trupeşti şi pe cei fãrã de trup. Izbãveşte-mã, Doamne, de gândurile cele deşarte, care mã întineazã, şi de poftele cele rele, cã a Ta este Împãrãţia, Puterea şi Slava, a Tatãlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea a doua, a Sfântului Antioh, cãtre Domnul nostru Iisus Hristos:
  Atotţiitorule Cuvinte al Tatãlui, Însuţi fiind desãvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multã milostivirea Ta, nu Te dezlipi niciodatã de mine, robul Tãu, ci odihneşte-Te în mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Pãstor bun al oilor Tale. Nu mã da ispitei şarpelui, nici nu mã lãsa în pofta satanei, cã sãmânţa putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Celui cãruia ne închinãm, Împarate Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, mã pãzeşte cu lumina cea neîntunecatã, cu Duhul Tãu cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tãi. Dã-mi Doamne şi mie, nevrednicului robului Tãu, mântuirea Ta în aşternutul meu. Lumineazã mintea mea cu lumina înţelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curãţia cuvintelor Tale, trupul meu cu Patima Ta cea nebiruitã, cugetul meu cu smerenia Ta îl pãzeşte şi mã ridicã în vreme cuvioasã spre a Ta slãvire, cã preaslãvit eşti cu Cel fãrã de început al Tãu Pãrinte şi cu Prea Sfântul Duh în veci. Amin.

  Rugãciunea a treia, cãtre Sfântul Duh:
  Doamne, Împarate Ceresc, Mângâietorule, Duhule adevãrate, milostiveşte-Te spre mine, pãcãtosul robul Tãu, şi mã miluieşte şi-mi iartã mie, nevrednicului, toate câte am greşit Ţie astãzi ca un om şi nu numai ca un om, ci şi mai rãu decât dobitocul. Pãcatele mele cele de voie şi cele fãrã de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe şi din obiceiul cel rãu şi care sunt din voia cea slobodã şi din lene: ori de m-am jurat cu numele Tãu, ori de L-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocãrât, sau am clevetit pe cineva în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am minţit, sau fãrã de vreme am dormit, sau vreun sãrac a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfãdit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mãrit, sau m-am trufit, sau stând la rugãciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau rãzvrãtire am cugetat, sau prea m-am sãturat, sau m-am îmbãtat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rãu am cugetat, sau frumuseţe strãinã am vãzut şi cu dânsa mi-am rãnit inima, sau ce nu se cuvine am grãit, sau de pãcatul fratelui meu am râs, iar pãcatele mele sunt nenumãrate, sau de rugãciune nu m-am îngrijit, sau altceva rãu am fãcut şi nu-mi aduc aminte; cã acestea toate şi mai mari decât acestea am fãcut. Miluieşte-mã, Stãpâne şi Fãcãtorul meu pe mine, leneşul şi nevrednicul robul Tãu, şi mã uşureazã şi mã slobozeşte şi mã iartã ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace sã mã culc şi sã dorm eu pãcãtosul, necuratul şi ticãlosul şi sã mã închin, sã cânt şi sã preaslãvesc Preacinstitul Tãu nume, împreunã cu al Tatãlui şi cu al Unuia-Nãscut Fiului Lui acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea a patra:
  Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greşit în aceastã zi: cu cuvântul, cu gândul, şi cu lucrul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartã-mi. Somn cu pace şi fãrã scârbã daruieşte-mi. Pe îngerul Tãu cel apãrãtor îl trimite sã mã acopere şi sã mã pãzeascã de tot rãul; cã Tu eşti pãzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavã înãlţãm: Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea a cincea:
  Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut şi al Cãrui nume mai vârtos decât tot numele Îl chemãm, dã-ne nouã iertare sufletului şi trupului, celor ce mergem spre somn, pãzeşte-ne de toatã nãlucirea şi fãrã întunecatã dulceaţã. Potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdãrii trupeşti şi ne dã în curãţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca dobândind viaţã cu fapte bune sã nu cãdem din binele Tãu cel fãgãduit, cã bine eşti cuvântat în veci. Amin.

  Rugãciunea a şasea, cãtre Maica Domnului:
  Preacuratã şi binecuvântatã, de Dumnezeu Nascãtoare, Marie, Maica cea bunã a Bunului Împãrat, varsã mila Fiului Tãu şi Dumnezeul nostru, spre pãtimaşul meu suflet, şi cu rugãciunile tale mã îndrepteazã spre fapte bune, ca cealaltã vreme a vieţii mele, fãrã prihanã sã o trec şi, pentru tine, Raiul sã dobândesc, Fecioarã de Dumnezeu Nãscãtoare, care eşti una Curatã şi binecuvântatã.

  Rugãciunea a saptea, cãtre Sfântul Inger, pãzitorul vieţii:
  Îngerul lui Hristos, pãzitorul meu cel Sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartã-mi toate câte am greşit în ziua de astãzi, şi de toatã viclenia vrãjmaşului meu celui potrivnic mã izbãveşte, ca sã nu mânii cu nici un pãcat pe Dumnezeul meu şi te roagã pentru mine pãcatosul şi nevrednicul rob, ca sã mã arãţi vrednic bunãtãţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin.

  Apãrãtoare Doamnã, pentru biruinţã, mulţumiri - izbãvindu-ne din nevoi - aducem ţie, Nãscãtoare de Dumnezeu, noi, robii tãi. Ci ca ceea ce ai stãpânire nebiruitã, izbãveşte-ne din toate nevoile, ca sã strigãm ţie: Bucurã-te, Maicã, pururea Fecioarã!

  Fecioarã, care eşti pururea slãvitã, de Dumnezeu Nãscãtoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primeşte rugãciunile noastre şi le du Fiului Tãu şi Dumnezeului nostru, ca sã mântuiascã şi sã lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

  Toatã nãdejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pãzeşte-mã sub acoperãmântul tãu.

  De Dumnezeu Nãscãtoare Fecioarã, nu mã trece cu vederea pe mine, pãcãtosul, celui ce-mi trebuieşte al tãu ajutor şi a ta folosinţã, cã spre tine nãdãjduieşte sufletul meu şi mã miluieşte.

  Rugãciunea Sfântului Ioanichie:
  Nadejdea mea este Tatãl, scãparea mea este Fiul, acoperãmântul meu este Duhul Sfânt; Treime Sfântã, slavã Ţie!

  Apoi:
  Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim pe tine, Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea fericitã şi prea nevinovatã şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstitã decât Heruvimii şi mai mãritã, fãrã de asemãnare, decât Serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te mãrim.

  Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugãciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale preacuvioşilor Pãrinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor Tãi, mântuieşte-mã pe mine, pãcãtosul.

  Rugãciunea Sfântului Ioan Damaschin; (Aceasta sã o zici arãtând spre patul tãu):
  Stãpâne, Iubitorule de oameni, au doarã nu-mi va fi mie acest pat groapã? Sau încã vei mai lumina cu ziua ticãlosul meu suflet? Iatã groapa îmi zace înainte şi iatã moartea imi stã de faţã. De judecata Ta, Doamne, mã tem, şi de munca cea fãrã de sfârşit, iar a face rãu nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata Maica ta şi pe toate puterile ceresti şi pe Sfântul Înger pãzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, cã nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toatã osânda şi munca. Ci, rogu-te, Doamne, Mântuieşte-mã dupã mulţimea bunãtãţii Tale, cã de vei mântui pe cel drept nu e deloc lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nici o minune, cã sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine, pãcãtosul, sã faci minuni cu mila Ta, întru aceasta sã arãţi iubirea Ta de oameni, ca sã nu biruiascã rãutatea mea, bunãtatea şi milostivirea Ta cea nespusã, ci precum voieşti, tocmeşti pentru mine lucrul.

  Deci, cu inchinãciune pânã la pãmânt, zi:
  Mã închin Ţie, Prea Sfântã Treime, care eşti o Fiinţã de viaţã fãcãtoare şi nedesparţitã: Pãrinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine, Te mãrturisesc şi Te slãvesc, Îţi mulţumesc şi Te laud, Te cinstesc, Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mã pe mine, nevrednicul robul Tãu, pentru numele Tãu. (o închinãciune)

  Mã închin Ţie, Prea Sfântã Treime, care eşti o Fiinţã de viaţã fãcãtoare şi nedesparţitã: Pãrinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine, Te mãrturisesc şi Te slãvesc, Îţi mulţumesc şi Te laud, Te cinstesc, Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mã pe mine, nevrednicul robul Tãu, pentru numele Tãu. (o închinãciune)

  Mã închin Ţie, Prea Sfântã Treime, care eşti o Fiinţã de viaţã fãcãtoare şi nedesparţitã: Pãrinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine, Te mãrturisesc şi Te slãvesc, Îţi mulţumesc şi Te laud, Te cinstesc, Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mã pe mine, nevrednicul robul Tãu, pentru numele Tãu. (o închinãciune)

  Apoi:
  Mã închin ţie, Prea Sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, care ai arãtat noua Lumina cea adevãratã cu Naşterea ta, Împãrãteasa cerului şi a pãmântului, nãdejdea celor fãrã de nãdejde, ajutãtoarea neputincioşilor şi împãcarea cu Dumnezeu a tuturor pãcãtoşilor. Tu mã acoperã şi mã apãrã de toate nevoile şi împresurãrile sufleteşti şi trupeşti şi-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugãciuni. (o închinãciune)

  Preasfântã Stãpânã, de Dumnezeu Nãscãtoare, primeşte aceastã puţinã rugãciune şi o du Fiului tãu şi Dumnezeului nostru, ca sã mântuiascã şi sã lumineze, pentru tine, sufletele noastre. (o închinãciune)

  Toate Puterile cereşti: Scaunelor, Domniilor, Începãtoriilor, Stãpâniilor, Puterilor, Heruvimilor, Serafimilor, Arhanghelilor şi Îngerilor, rugaţi-vã lui Dumnezeu pentru mine, pãcãtosul, rogu-mã şi mã cucernicesc vouã. (o închinãciune)

  Sfinte şi Mare Proorocule Ioane, Înaintemergãtorule şi Botezãtorul Domnului, cel ce ai pãtimit pentru Hristos şi ai luat îndrãznealã cãtre Stãpânul, roagã-te pentru mine, pãcãtosul, ca sã mã mântuiesc cu rugãciunile tale. (o închinãciune)

  Sfinţilor ai lui Dumnezeu: apostolilor, proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, pustnicilor, temãtorilor de Dumnezeu, drepţilor, locuitorilor în pustie, cãlugãrilor, patriarhilor şi toti Sfinţii care aţi pãtimit pentru Hristos şi aţi câştigat îndrãznealã cãtre Stãpânul, rugaţi-vã pentru mine, pãcãtosul, ca sã mã mântuiesc cu rugãciunile voastre. (o închinãciune)

  Sfinte Ioane Gura de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigore de Dumnezeu cuvântãtorul, cu fãcãtorul de minuni Nicolae şi cu toţi Sfinţii începãtori ai preoţiei, ajutaţi-mi şi mã miluiţi cu rugãciunile şi cu ajutorul vostru. (o închinãciune)

  Toate Sfintele Femei: mironosiţe, temãtoare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit lui Hristos cum se cade, rugaţi pe Dumnezeu pentru mine, pãcãtosul. (o închinãciune)

  Cea nebiruitã şi dumnezeiascã putere a cinstitei şi de viaţã fãcãtoarei Crucii Domnului, nu mã lãsa pe mine, pãcãtosul, ci cu puterea ta mã acoperã de toatã ispita cea trupeascã şi sufleteascã. (o închinãciune)

  Preacuratã Stãpânã, de Dumnezeu Nãscãtoare, nãdejdea tuturor creştinilor, pentru cã altã îndrãznealã şi nãdejde nu am, fãrã numai pe tine, cea cu totul nevinovatã, Stãpâna mea şi Doamnã, de Dumnezeu Nãscãtoare, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu, pentru aceea mã rog: miluieşte-mã şi mã izbãveşte de toate rãutãţile mele, şi roagã pe Milostivul tãu Fiu şi Dumnezeul meu ca sã miluiascã ticãlosul meu suflet, sã mã izbãveascã de veşnicele munci şi sã mã învredniceascã Împãrãţiei Sale. (o închinãciune)

  Sfinte Îngere, pãzitorul meu, acoperã-mã cu aripile bunãtãţii tale, izgoneşte de la mine toatã lucrarea cea rea a diavolului şi roagã pe Dumnezeu pentru mine, pãcãtosul.

  Şi în urmã, vrând sã şezi pe aşternut, zi aceasta:
  Lumineazã ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva sã adorm întru moarte, ca nu cumva sã zicã vrãjmaşul meu: întãritu-m-am asupra lui.

  Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh

  Sprijinitor sufletului meu fii Dumnezeule, cã umblu prin mijlocul a multe curse, izbãveşte-mã de dânsele şi mã mântuieşte, Bunule, ca un Iubitor de oameni.

  Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Preaslavitã Maicã a lui Dumnezeu, care eşti mai sfântã decât sfinţii Îngeri, neîncetat te cântãm cu inima şi cu gura, mãrturisind cã tu eşti de Dumnezeu Nãscãtoare cãci, cu adevãrat, ne-ai nãscut nouã pe Dumnezeu întrupat şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

  Vrând sã te culci în aşternut, fã-ţi semnul Sfintei Cruci drept pe faţa ta, sãrutã cruciuliţa ce o porţi la pieptul tãu cu credincioşie şi însemneazã-ţi aşternutul cu semnul Sfintei Cruci, zicând:

  Rugãciunea Sfintei Cruci:
  Sã Se scoale Dumnezeu şi sã se risipeascã vrãjmaşii Lui, sã fugã de la faţa Lui cei ce-L urãsc pe Dânsul. Sã piarã cum piere fumul; cum se topeşte ceara de la faţa focului, aşa sã piarã diavolii de la faţa celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemneazã cu semnul Crucii şi zic cu veselie: Bucurã-te preacinstitã şi de viaţã fãcãtoare Crucea Domnului, care izgoneşti pe diavoli cu puterea Celui ce S-a rãstignit pe Tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi S-a pogorât la iad şi a cãlcat puterea diavolului şi te-a dãruit nouã pe tine, cinstitã Crucea Sa, spre izgonirea a tot pizmaşului.
  O! Preacinstitã şi de viaţã fãcãtoare Crucea Domnului, ajutã-mi cu Sfânta Doamnã Fecioarã, de Dumnezeu Nascatoare, şi cu toţi sfinţii în veci. Amin.