Rugãciuni

Ceaslov

Ceasul Al Treilea

Ceasul Al Treilea

 • Dupã ce binecuvinteazã preotul, se zice: Împãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântã Treime... Tatãl nostru... Cã a Ta este împãrãţia... Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavã... Şi acum... Veniţi sã ne închinãm... (de 3 ori).

  Psalmul 16

  Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultã rugãciunea mea, din buze fãrã de viclenie. De la faţa Ta judecata mea sã iasã, ochii mei sã vadã cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lãmurit, dar nu s-a aflat în mine nedreptate. Ca sã nu graiascã gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am pazit cãi aspre. Îndreaptã picioarele mele în cãrãrile Tale, ca sã nu şovãie paşii mei. Eu am strigat, cã m-ai auzit, Dumnezeule; pleacã urechea Ta cãtre mine şi auzi cuvintele mele. Minunate fã milele Tale, Cel ce mântuiesti pe cei ce nãdãjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale. Pãzeşte-mã, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperãmântul aripilor Tale acoperã-mã de faţa necredincioşilor care mã necãjesc pe mine. Vrajmaşii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grãsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grãit mândrie. Izgonindu-mã, acum m-au înconjurat; ochii lor şi-au aţintit ca sã mã plece la pãmânt. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradã, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri. Scoalã-Te, Doamne, întâmpinã-i pe ei şi împiedicã-i. Izbãveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta. Doamne, desparte-mã de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţã, cãci s-a umplut pântecele lor de bunãtatile Tale; sãturatu-s-au fiii lor şi au lãsat rãmãşitele pruncilor. Iar eu întru dreptate mã voi arãta feţei Tale, sãtura-mã-voi când se va arãta slava Ta.

  Psalmul 24

  Cãtre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nãdãjduit, sã nu fiu ruşinat în veac, nici sã râdã de mine vrajmaşii mei, pentru cã toţi cei ce Te aşteaptã pe Tine nu se vor ruşina; sã se ruşineze toţi cei ce fac fãrãdelegi în deşert. Cãile Tale, Doamne, aratã-mi, şi cãrãrile Tale mã învaţã. Îndrepteazã-mã spre adevãrul Tãu şi mã învaţã, cã Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toatã ziua. Adu-Ţi aminte de îndurãrile şi milele Tale, Doamne, cã din veac sunt. Pãcatele tinereţilor mele şi ale neştiintei mele nu le pomeni. Dupã mila Ta, pomeneşte-mã Tu, pentru bunãtatea Ta, Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta, lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecatã, învãţa-va pe cei blânzi cãile Sale. Toate cãile Domnului sunt milã şi adevãr pentru cei ce cautã aşezãmântul Lui şi mãrturiile Lui. Pentru numele Tãu, Doamne, curãţeşte pãcatul meu, cã mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunãtãţi se va sãlãşlui şi seminţia lui va moşteni pãmântul. Domnul este întãrirea celor ce se tem de Dânsul, aşezãmântul Lui îl va arãta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, cã El va scoate din lat picioarele mele. Cautã spre mine şi mã miluieşte, cã pãrãsit şi sãrac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mã. Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi iartã toate pãcatele mele. Vezi pe vrãjmaşii mei, ca s-au înmulţit şi cu urã nedreaptã m-au urât. Pãzeşte Sufletul meu şi mã izbãveşte, ca sã nu mã ruşinez cã am nãdãjduit în Tine. Cei fãrã rãutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, cã Te-am aşteptat, Doamne. Izbãveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

  Psalmul 50 : Miluieşte-mã Dumnezeule (cautã la Rugãciunile Dimineţii). Slavã... Şi acum... Aliluia (de 3 ori).

  De se cântã Dumnezeu este Domnul..., se zice Slavã..., troparul zilei sau al sfântului, Şi acum... Nãscãtoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevãratã... (vezi mai jos).

  Iar de este Aliluia sau Postul Mare, se cântã troparul acesta pe glasul al 6-lea:

  Doamne, Cel ce pe Preasfântul Tãu Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis Apostolilor Tãi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci Îl înnoieste întru noi, cei ce ne rugãm Ţie.

  În acest timp se fac metanii; asemenea şi la cele douã stihuri ce urmeazã:

  Stih 1: Inimã curatã zideşte întru mine Dumnezeule, şi duh drept înnoieste în cele dinlãuntru ale mele.

  Stih 2: Nu mã lepãda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L lua de la mine.

  Slavã... Şi acum..., al Nãscãtoarei de Dumnezeu:

  Nãscãtoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevãratã, care ai odrãslit Rodul vieţii; ţie ne rugãm: Roagã-te Stãpânã cu Sfinţii Apostoli, sã miluiascã sufletele noastre.

  Domnul Dumnezeu bine este cuvântat. Bine este cuvântat Domnul, ziua, în toate zilele; sã facã priicioase cele ale noastre Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul mãntuirii.

  Sfinte Dumnezeule... Preasfântã Treime... Tatãl nostru... Cã a Ta este împãrãţia... şi condacul sfântului.

  Iar de este Post, se zic aceste tropare, pe glasul al 8-lea:

  Bine eşti cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaîntelepţi pe pescari ai arãtat, trimiţindu-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavã Ţie.

  Slavã...

  Grabnicã şi tare mângâiere dã robilor Tãi, Iisuse, când se mâhnesc duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele noastre în necazuri; nu Te depãrta de gândurile noastre întru primejdii, ci pururea ne întâmpinã pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te Cel ce eşti pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tãi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de Tine Te uneşte, Îndurate, ca fiind împreunã cu Tine, sã Te lãudãm pe Tine şi sã slãvim pe Duhul Tau cel întru tot Sfant.

  Şi acum...

  Nãdejdea şi ocrotirea şi scãparea creştinilor, zid nebiruit celor slabi, liman neînviforat tu eşti Nãscãtoare de Dumnezeu Preacuratã. Şi precum lumea o mântuieşti cu neîncetatã rugãciunea ta, pomeneşte-ne şi pe noi, Fecioara, întru tot lãudatã.

  Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori), Cel ce în toatã vremea... (cautã la Miezonopticã), Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavã... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstititã decât heruvimii... Întru numele Domnului binecuvinteazã, pãrinte. Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi...

  Iar de este Postul Mare, se zice rugãciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi stãpânul vieţii mele..., aşa cum s-a arãtat la Miezonoptica din toate zilele. Şi

  Rugãciunea Sfântului Mardarie

  Stãpâne, Dumnezeule, Pãrinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Nãscut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mã pe mine, pãcãtosul, şi cu judecãţile care ştii, miluieşte-mã pe mine nevrednicul robul Tãu, cã binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.