Rugãciuni

Ceaslov

Condacele De Peste Saptamâna

Condacele De Peste Saptamâna

 • Luni

  Al îngerilor, pe glasul al 2-lea:

  Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieştii slave, cãpeteniile îngerilor şi povãţuitorii oamenilor, cele de folos cereţi nouã şi mare milã, ca cei ce sunteţi mai-marii voievozi ai celor fãrã de trup.

  Marţi

  Al Înaintemergãtorului, pe glasul al 2-lea:

  Proorocule al lui Dumnezeu şi Înaintemergãtorule al harului, capul tãu ca un trandafir presfinţit din pãmânt aflându-l, vindecãri totdeauna luãm, pentru cã iarãşi, ca şi mai înainte, în lume propovãduieşti pocãinţa.

  Miercuri şi Vineri

  Al crucii, pe glasul al 4-lea:

  Cel ce Te-ai înãlţat pe Cruce de bunãvoie, poporului Tãu celui nou, numit cu numele Tãu, îndurãrile tale dãruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dãruindu-le lor biruinţã asupra potrivnicului, având ajutorul Tãu armã de pace, nebiruitã biruinţã.

  Joi

  Al Sfinţilor Apostoli, pe glasul al 2-lea:

  Pe propovãduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, cãpetenia ucenicilor Tãi, Doamne, i-ai primit întru desfãtarea bunãtãţilor Tale şi în odihnã; cã chinurile acelora şi moartea ai primit, mai vârtos decât roada, Unule, Cel ce ştii cele din inimã.

  Al Sfântului Nicolae, pe glasul al 3-lea:

  În Mira Lichiei, sfinte, sfinţitor te-ai arãtat; cã Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, ţi-ai pus sufletul tãu pentru poprul tãu; scãpat-ai pe cei nevinovaţi din moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare cunoscãtoar al harului lui Dumnezeu.

  Sâmbãtã

  Se zice mai întâi condacul hramului, apoi:

  Slavã...

  Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tãi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţã fãrã de sfârşit.

  Şi acum... al mucenicilor, pe glasul al 8-lea:

  Ca o pârgã a firii, Ţie, Sãditorului fãpturii, lumea Îţi aduce, Domane, pe purtãtorii de Dumnezeu mucenici. Pentru ale cãror rugãciuni, în pace adâncã, Biserica Ta, pentru Nãscãtoarea de Dumnezeu, o pãzeşte, mult-Milostive

  Iar acest conadc se zice în toate zilele afarã de sâmbãtã:

  Ceea ce eşti folositoare creştinilor, neînfruntatã milocitoare cãtre Fãcãtorul, neschimbatã, nu trece cu vederea glasurile cele de rugãciune ale pãcãtoşilor, ci apucã înainte, ca o bunã, spre ajutorul nostru, care cu credinţã strigãm cãtre tine: Grãbeşte spre rugãciune şi sârguieşte spre îmblânzire, apãrând pururea, Nãscãtoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

  De este Post: Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavã... Şi acum... ceea ce eşti mai cinstitã decât heruvimii... Întru numele Domnului binecuvintezã, pãrinte. Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi... Şi se zice rugãciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi Stãpânul vieţii mele..., aşa cum s-a arãtat la Miezonoptica din toate zilele. Şi dupã ce ne rificãm, cel mai mare începe: Veniţi sã ne închinãm... şi Psalmul 103: Binecuvinteazã, suflete al meu, pe Domnul... (la Vecernie).

  Iar de nu este Post, dupã condace: Doamne miluieşte (de 12 ori) şi aceastã

  Rugãciune

  Presfântã Treime, Stãpânie de o fiinţã, Împãrãţie nedespãrţitã, Ceea ce eşti pricina tuturor bunãtãţilor, fii binevoitoare şi mie pãcãtosului; întãreşte şi înţelepţeşte inima mea şi şterge toatã întinãciunea mea. Lumineazã gândul meu, ca totdeauna sã Te slãvesc şi sã Te laud şi sã mã închin Ţie şi sã zic: Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatãl. Amin.

  Iar de este Liturghie, se zice:

  Sã se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca sã lãudãm slava Ta, cã ne-ai învrednicit pe noi a ne împãrtãşi cu Sfintele, cele fãrã de moarte, cu precinstitele şi de viaţã fãcãtoarele Tale Taine. Întãreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta; toatã ziua sã ne învãţãm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliuluia.

  Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi pânã-n veac (de 3 ori).

  Slavã... Şi acum...

  Psalmul 33

  Bine voi cuvânta pe Domnul în toatã vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lãuda sufletul meu; sã audã cei blânzi şi sã se veseleascã. Slãviţi pe Domnul împreunã cu mine, şi sã înãlţãm numele Lui împreunã. Cãutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a izbãvit. Apropiaţi-vã de El şi vã luminaţi, şi feţele voastre sã nu se ruşineze. Sãracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a izbãvit. Strãjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i va izbãvi pe ei. Gustaţi şi vedeţi cã bun este Domnul; fericit bãrbatul care nãdãjduieşte în El. Temeţi-vã de Domnul toţi sfinţii Lui, cã n-au lipsã cei ce se tem de El. Bogaţii au sãrãcit şi au flãmânzit, iar cei ce-L cautã pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi fiilor, ascultaţi-mã pe mine, frica Domnului vã voi învãţa pe voi; cine este omul cel ce voieşte viaţã, care iubeste sã vadã zile bune? Opreşte-ţi limba de la rãu şi buzele tale sã nu grãiascã vicleşug. Fereşte-te de rãu şi fã bine, cautã pacea şi o urmeazã pe ea. Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugãciunea lor. Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca sã piarã de pe pãmânt pomenirea lor. Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile lor i-a izbãvit. Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimã, şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbãvi pe ei Domnul. Domnul pãzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea pãcãtoşilor este cumplitã şi cei ce urãsc pe cel drept vor greşi. Mântui-va Domnul sufletele robilor Sãi şi nu vor greşi toţi cei ce nãdãjduiesc în El.

  Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim... Slavã... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Binecuvinteazã, şi otpustul.