Rugãciuni

Ceaslov

Rugaciunea De Seara

Rugaciunea De Seara

 • Dupã obişnuitul început: Slavã Ţie, Dumnezeul nostru? Împãrate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântã Treime? Tatãl nostru? Cã a ta este Împãraţia? Apoi troparele aceste, glasul al 6-lea: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi? Slavã? Doamne, miluieşte-ne pe noi? Şi acum? Uşa milostivirii deschide-o nouã? (cautã la Miezonopticã). Doamne miluieşte (de 12 ori). Apoi

  Rugãciunea întãia a Sfântului Macarie cel Mare
  cãtre Dumnezeu Tatãl

  Dumnezeule cel veşnic şi Împãrate a toatã fãptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge pânã în acest ceas, iartã-mi pãcatele ce am fãcut în aceastã zi: cu lucrul, cu cuvântul, şi cu gândul, şi curãţeşte, Doamne, smeritul meu suflet, de toatã întinãciunea trupului şi a sufletului. Şi-mi dã, Doamne, în aceastã noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mã din ticãlosul meu aşternut, bine sã plac Preasfântului Tãu nume, în toate zilele vieţii mele, şi-mi ajutã cu harul Tãu sã calc pe vrãjmaşii cei ce se luptã cu mine, pe cei trupeşti şi pe cei fãrã de trup. Izbãveşte-mã Doamne de gândurile cele deşarte, care mã întineazã şi de poftele cele rele, cã a Ta este împãrãţia, puterea şi slava, a Tatãlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea a doua, a Sfântului Antioh,
  tre Domnul nostru Iisus Hristos

  Atotţiitorule Cuvinte al Tatãlui, Însuti fiind desãvâşit, Iisuse Hristoase, pentru multã milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tãu, ci odihneşte întru mine pururea, Iisuse, Cel ce esti Pastor bun oilor Tale. Nu mã da ispitei şarpelui, nici nu mã lãsa în pofta satanei, cã sãmânţa putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Celui ce ne închinãm, Împãrate Sfinte Iisuse Hristoase, pãzeşte-mã cu lumina cea neîntunecatã, cu Duhul Tãu cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tãi. Dã-mi Doamne şi mie, nevrednicului robului Tãu, mântuirea Ta în aşternutul meu. Lumineazã mintea mea cu lumina înţelegerii Sfintei Tale Evangheliei, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curãţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruitã, cugetul meu cu smerenia Ta îl pãzeşte, şi mã ridicã în vreme cuvioasã spre a Ta slãvire, cã preaslãvit eşti cu Cel fãrã de început al Tãu Pãrinte şi cu Preasfântul Duh, în veci. Amin.

  Rugãciunea a treia, cãtre Sfântul Duh

  Doamne Împãrate Ceresc, Mângâietorule, Duhule adevãrate, milostiveşte-Te spre mine, pãcãtosul robul Tãu, şi mã miluieşte şi-mi iartã mie, nevrednicului toate câte am greşit Ţie astãzi ca un om, şi nu numai ca un om, ci şi mai rãu decât dobitocul. Pãcatele mele cele de voie şi cele fãrã de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe şi din obiceiul cel rãu şi care sunt din voia cea slobodã şi din lene: ori de m-am jurat cu numele Tãu, ori de L-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocãrât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am minţit, sau fãrã de vreme am dormit, sau vreun sãrac a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfãdit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mãrit, sau m-am trufit, sau stând la rugãciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau rãzvrãtire am cugetat, sau prea m-am sãturat, sau m-am îmbãtat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rãu am cugetat, sau frumuseţe strãinã am vãzut şi cu dânsa mi-am ãanit inima, sau ce nu se cade am grãit, sau de pãcatul fratelui meu am râs, iar pãcatele mele sunt nenumãrate, sau de rugãciune nu m-am îngrijit, sau altceva rãu am fãcut şi nu-mi aduc aminte; cã acestea toate şi mai mari decât acestea am fãcut. Miluieşte-ma, Stãpâne şi Fãcãtorul meu pe mine leneşul şi nevrednicul robul Tãu, şi mã uşureazã, şi mã slobozeşte şi mã iartã, ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace sã mã culc şi sã dorm eu pãcãtosul, necuratul şi ticãlosul şi sã mã închin, sã cânt şi sã preaslãvesc preacinstitul numele Tãu, împreuna cu al Tatãlui şi cu al Unuia-Nãscut Fiului Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea a patra

  Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în aceastã zi: cu cuvântul, cu gândul, şi cu lucrul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartã-mi. Somn cu pace şi fãrã scârbã daruieşte-mi. Pe îngerul Tãu cel apãrator îl trimite sã mã acopere şi sã mã pãzeascã de tot rãul; cã Tu eşti pãzitorul sufletelor şi trupurilor noastre şi Ţie slavã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Rugãciunea a cincea

  Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut şi al Cãrui nume mai vârtos decât tot numele Îl chemãm, dã-ne noua iertare sufletului şi trupului, celor ce mergem spre somn; pãzeşte-ne de toatã nãlucirea şi fãrã întunecatã dulceaţã, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdãrii trupeşti şi ne dã în curãţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca dobândind viaţa cu fapte bune, sã nu cãdem din binele Tãu cel fãgãduit, cã bine eşti cuvântat în veci. Amin.

  Rugãciunea a şasea, cãtre
  Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu

  Preacuratã şi binecuvântatã de Dumnezeu Nãscãtoare Marie, Maica cea bunã a Bunului Împãrat, varsã mila Fiului Tãu şi Dumnezeului nostru, spre pãtimasul meu suflet, şi cu rugãciunile tale mã îndrepteazã spre fapte bune, ca cealaltã vreme a vieţii mele, fãrã prihanã sã o trec, şi pentru tine raiul sã dobândesc, Fecioarã de Dumnezeu Nãscãtoare, care eşti una curatã şi binecuvântatã.

  Rugãciunea a şaptea, cãtre
  sfântul înger, pãzitorul vieţii

  Îngerul lui Hristos, pãzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartã-mi toate câte am greşit în ziua de astãzi, şi de toatã viclenia vrãjmaşului meu celui potrivnic mã izbãveşte, ca sã nu mânii cu nici un pãcat pe Dumnezeul meu; şi te roagã pentru mine pãcãtosul şi nevrednicul rob, ca sã mã arãţi vrednic bunãtãţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor sfinţilor. Amin.

  Condacul Nãscãtoarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea:

  Apãrãtoare Doamnã, pentru biruinţã mulţumiri, izbãvindu-ne din nevoi aducem ţie, Nãscãtoare de Dumnezeu, noi robii tãi. Ci ca ceea ce ai stãpânire nebiruitã, izbãveşte-ne din toate nevoile, ca sã strigãm ţie: Bucurã-te, Mireasã, pururea fecioarã.

  Fecioara, care eşti pururea slãvitã, de Dumnezeu Nãscãtoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugãciunile noastre şi le du Fiului tãu şi Dumnezeului nostru, ca sã mântuiascã şi sã lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

  Toata nadejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, pãzeşte-ma sub acoperamântul tãu.

  De Dumnezeu Nãscãtoare Fecioarã, nu mã trece cu vederea pe mine pãcãtosul, cel ce am nevoie de ajutorul tãu şi de folosinţa ta, cã spre tine nãdãjduieşte sufletul meu, şi mã miluieşte.

  Rugãciunea Sfântului Ioanichie

  Nãdejdea mea este Tãtal, scãparea mea este Fiul, acoperãmântul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfânta, slavã Ţie.

  Apoi: Cuvine-se cu adevãrat? Slavã? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori). Binecuvinteazã şi otpustul mic: Hristos, Adevãratul Dumnezeul nostru? (vezi rânduiala Miezonopticii); iar de nu eşti preot, sã zici:

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugãciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor pãrinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, mântuieşte-mã pe mine pãcãtosul.

  Rugãciunea Sfântului Ioan Damaschin

  (Aceasta sã o zici arãtând spre patul tãu)

  Stãpâne, Iubitorule de oameni, au doarã nu-mi va fi mie acest pat groapã? Sau încã vei mai lumina cu ziua ticãlosul meu suflet? Iatã groapa îmi zace înainte şi iatã moartea îmi stã înainte. De judecata Ta, Doamne, mã tem, şi de munca cea fãrã de sfârsit; iar a face rãu nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata Maica Ta şi pe toate puterile cereşti şi pe sfântul înger, pãzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, cã nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toatã osânda şi chinul. Ci, rogu-Te, Doamne, Mântuieşte-mã dupã mulţimea bunãtãţii Tale, cã de vei mântui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nici o minune, cã sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine pãcãtosul sã faci minuni cu mila Ta, în aceasta sã arãţi iubirea Ta de oameni, ca sã nu biruiascã rãutatea mea, bunãtatea şi milostivirea Ta cea nespusã, ci, precum voieşti, tocmeşti pentru mine lucrul.

  Apoi, cu închinãciune pânã la pãmânt, zi:

  Mã închin Şie, Preasfântã Treime, care eşti o Fiinţã, de viaţã fãcatoare şi nedespãrţitã: Pãrinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine şi Te mãrturisesc şi Te slãvesc, Îţi mulţumesc şi Te laud, Te cinstesc, Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mã pe mine nevrednicul robul Tãu pentru numele Tãu (de trei ori).

  Mã închin ţie, Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, care ai arãtat nouã lumina cea adevãratã cu naşterea ta, împãrãteasa cerului şi a pãmântului, nãdejdea celor fãrã de nãdejde, ajutãtoarea neputincioşilor şi împãcarea cu Dumnezeu a tuturor pãcãtoşilor. Tu mã acoperã şi mã apãrã de toate nevoile şi împresurãrile sufleteşti şi trupeşti, şi-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugãciuni (o închinãciune).

  Preasfânta Stãpânã de Dumnezeu Nãscãtoare, primeşte aceastã puţinã rugãciune şi o du Fiului tãu şi Dumnezeului nostru, ca sã mântuiascã şi sã lumineze, pentru tine, sufletele noastre (o închinãciune).

  Toate puterile cereşti: Scaunele, Domniile, Începatoriile, Stãpâniile, Puterile, Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii şi Îngerii, rugaţi-vã lui Dumnezeu pentru mine, pãcãtosul (o închinãciune).

  Sfinte şi Mare Proorocule Ioane, Înaintemergãtorule şi Botezãtorul Domnului, cel care ai pãtimit pentru Hristos şi ai luat îndrãznealã cãtre Stãpânul, roagã-te pentru mine pãcãtosul ca sã mã mântuiesc pentru rugãciunile tale (o închinãciune).

  Sfinţilor ai lui Dumnezeu: Apostolilor, proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temãtorilor de Dumnezeu, drepţilor, locuitorilor în pustie, cãlugãrilor, patriarhilor, şi toţi sfinţii care aţi pãtimit pentru Hristos şi aţi câştigat îndrãznealã cãtre Stãpânul, rugaţi-vã pentru mine pãcãtosul, ca sã mã mântuiesc cu rugãciunile voastre (o închinãciune).

  Sfinte Ioane Gurã de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu cuvântãtorul, cu fãcãtorul de minuni Nicolae şi cu toţi sfinţii începãtorii ai preoţiei, ajutaţi-mã şi mã miluiţi cu rugãciunile şi ajutorul vostru (o închinãciune).

  Toate sfintele femei : mironosiţe, muceniţe, temãtoare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugaţi pe Dumnezeu pentru mine, pãcãtosul (o închinãciune).

  Cea nebiruitã şi dumnezeiascã putere a cinstitei şi de viaţã fãcãtoarei Crucii Domnului, nu mã lãsa pe mine pãcãtosul, ci mã apãrã de toata ispita cea trupeascã şi sufleteascã (o închinãciune).

  Preacuratã Stãpânã, de Dumnezeu Nãscãtoare, nãdejdea tuturor creştinilor, pentru cã altã îndrãznealã şi nãdejde nu am, fãrã numai pe tine, cea cu totul nevinovatã Stãpâna mea şi Doamnã de Dumnezeu Nãscãtoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mã rog: miluieşte-mã şi mã izbãveşte de toate rãutãţile mele, şi roagã pe Milostivul tãu Fiu şi Dumnezeul meu ca sã miluiascã ticãlosul meu suflet şi sã mã izbãveascã de veşnicele chinuri, şi sã mã învredniceasca împãrãţiei Sale (o închinãciune).

  Sfinte îngere, pãzitorul meu, acoperã-mã cu aripile bunãtãţii tale şi izgoneşte de la mine toatã lucrarea cea rea a diavolului şi roagã pe Dumnezeu pentru mine, pãcãtosul.

  Şi apoi, vrând sã te aşezi pe aşternut, zi acestea:

  Lumineaza ochii mei Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva sã adorm în moarte, ca nu cumva sã zicã vrãjmul meu: întãritu-m-am asupra lui.

  Slavã?

  Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, cã umblu prin mijlocul a multor curse, izbãveşte-mã de dânsele şi mã mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

  Şi acum?

  Preamãritã Maicã a lui Dumnezeu, care eşti mai sfântã decât sfinţii îngeri, neîncetat te cântãm cu inima şi cu gura, mãrturisind cã tu eşti de Dumnezeu Nãscãtoare, cãci cu adevãrat ne-ai nãscut nouã pe Dumnezeu întrupat şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

  Apoi sã-ţi sãruţi crucea şi sã faci semnul sfintei cruci pe locul unde vrei sã te culci, de la cap pânã la picioare, aşijderea şi spre toate laturile, grãind

  Rugãciunea cinstitei Cruci

  Sãînvie Dumnezeu şi sã se risipeascã vrajmaşii Lui, sã fugã de la faţa Lui cei ce-L urãsc pe Dânsul. Sã piarã cum piere fumul; cum se topeşte ceara de la faţa focului, aşa sã piarã diavolii de la faţa celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemneazã cu semnul crucii şi zic cu veselie: Bucurã-te, preacinstitã şi de viaţã fãcãtoarea Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a rãstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi S-a pogorat la iad şi a cãlcat puterea diavolului şi te-a dãruit nouã pe Tine, cinstitã Crucea Sa, spre alungarea a tot pizmaşului. O, preacinstitã şi de viaţã fãcãtoare Crucea Domnului, ajutã-mi cu Sfânta Doamnã Fecioarã, Nãscãtoare de Dumnezeu, şi cu toţi sfinţii în veci. Amin.

  Din Pateric, cuvântul al 4-lea.

  Apoi fãcându-ţi semnul crucii şi cu rugãciunea în gurã adormind, gândeşte-te la ziua judecãţii, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu.