Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Altã rugãciune pentru pãrinţi

Altã rugãciune pentru pãrinţi

  •    Doamne Dumnezeule cel Atotbun, care mi-ai dãruit pãrinţi buni, ca prin ei sã mã împãrtãşesc de multe binefaceri; Cel ce voieşti sã le fiu mulţumitor pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţã de mine. Ţie mã rog cu umilinţa pentru sãnãtatea şi mântuirea lor. Dumnezeule, Cel ce eşti atotîndurat, dar şi atotdrept, Care binecuvintezi pe fii pentru pãrinţii lor şi adeseori în dreapta Ta mânie îi pedepseşti pentru pãcatele lor, primeşte umilita mea mulţumire pentru binefacerile ce le reverşi neîncetat asupra pãrinţilor mei.
       Trimite-le, Stãpâne cel Atotbun, şi în viitor binecuvântãrile Tale şi le iartã lor toate greşelile pe care ca nişte oameni le-au fãcut. Învaţã-mã ca sã cinstesc în ei puterea Ta şi sã le fiu recunoscãtor şi mulţumitor pentru viaţa ce mi-au dat-o şi pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţã de mine. Ajutã-mi ca sã urmez poruncile Tale cele Sfinte, sã le fiu supus, ascultãtor şi sã nu fac nimic care sã-i amãrascã şi sã-i întristeze. Rãsplãteşte-le, Prea Bunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea şi îngrijirea neadormitã ce întotdeauna o au pentru mine. Apãrã-i de toate nenorocirile şi întristãrile. Dã-le viaţã lungã, fericitã, liniştitã şi paşnicã. Fã-i pãrtaşi la binecuvântarea Sfinţilor Tãi, înmulţeşte roadele ostenelilor lor, fã sã prisoseascã peste ei binefacerile Tale şi sã sporeascã în virtuţi şi în îndestulare ca sã Te binecuvântãm în toate zilele vieţii noastre. Amin.