Rugãciuni

Alte Rugãciuni

Rugãciune pentru mântuire

Rugãciune pentru mântuire

 •    Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mã rog Ţie, întãreşte credinţa mea. Te iubesc, sporeşte dragostea mea; mã pocãiesc, fã sã prisoseascã şi cãinţa mea. Te mãresc ca pe întâiul meu început, Te doresc ca pe cea mai mare dorinţã a mea. Îţi mulţumesc Ţie, Binefãcãtorul meu cel veşnic, Te chem ca pe puternicul meu apãrãtor.

     Dumnezeul meu, binevoieşte a mã povãţui prin înţelepciunea Ta, a mã cãlãuzi prin dreptatea Ta, a mã mângâia prin milostivirea Ta, a mã apãra cu puterea Ta.

     Îţi închin, o Dumnezeule, gândurile mele, faptele mele, suferinţele mele, ca în viitor sã mã gândesc la Tine, sã grãiesc de Tine, sã lucrez dupã voia Ta, sã sufãr pentru Tine.

     Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru cã Tu voieşti sã mã supun voii Tale; ajutã-mi, Doamne, sã fac tot ce voieşti Tu.

     Te rog cu umilinţã, lumineazã-mi mintea mea, oţeleşte-mi voia, curãţeşte-mi trupul şi-mi sfinţeşte sufletul.

     Dumnezeule preabun, ajutã-mi sã mã curãţesc de greşelile fãcute, sã biruiesc ispitele viitoare şi sã lucrez cuvenitele virtuţi.

     Umple inima mea de dragoste pentru bunãtatea Ta, de urã pentru greşelile mele, de râvnã pentru binele aproapelui şi de defãimare pentru deşertãciunile lumii. Fã-mã sã fiu supus mai marilor mei, cu dragoste cãtre cei mai mici, credincios prietenilor mei şi iertãtor vrãjmaşilor mei.

     Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu ca sã biruiesc cele şapte pãcate de cãpetenie care sunt pricina tuturor pãcatelor. Sã biruiesc adicã : mândria prin smerenie creştineascã, iubirea de argint prin milostenie, pizma prin dragoste şi bucurie pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare şi curãţie, lãcomia prin cumpãtare, mânia prin rãbdare şi lenea prin bãrbãţie creştineascã.

     Asemenea, sã biruiesc şi celelalte pãcate şi patimi ce izvorãsc din acestea şi-mi dã virtuţile creştineşti: credinţa, nãdejdea şi dragostea.

     Dumnezeul meu, fã-mã înţelept în lucrãrile mele, curajos în primejdii, rãbdãtor în nenorociri şi smerit în realizãrile mele.

     Nu mã lãsa sã uit vreodatã de a fi cu luare-aminte la rugãciuni şi în Bisericã, cumpãtat la masã, repede la împlinirea datoriilor şi statornic în hotãrâri. Doamne, insuflã-mi grija sã am întotdeauna conştiinţã dreaptã, înfãţişare cuviincioasã, vorbire folositoare şi purtare în bunã rânduialã.

     Dã-mi darul Tãu sã mã deprind a-mi stãpâni întotdeauna patimile, a mã învrednici de darurile Tale, a pãzi legea Ta şi a merita mântuirea.

     Dumnezeul meu, fã sã cunosc cât de mici sunt bunãtãţile pãmânteşti, cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este timpul acestei vieţi şi cât de nemãrginitã este veşnicia.

     Ajutã-mi sã fiu întotdeauna gata de moarte şi sã nu mã cutremur de judecata Ta, sã scap de muncile cele de veci şi sã dobândesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru.