Rugãciuni

Rugãciuni Pentru Copii

Rugãciunea şcolarului

Rugãciunea şcolarului

 • Doamne, astãzi plec la şcoalã,
  Fãrã jucãrii în poalã…
  Tu ajutã-mi sã-nvãţ carte
  Sã ajung cât mai departe.

  Am tãbliţã, am condeie,
  Am penar închis cu cheie
  Şi-n ghiozdan, lângã penar
  Un frumos abecedar!

  Tu ajutã-mi, Doamne Sfinte,
  Ca sã fiu şcolar cuminte
  Sã-nvãţ mult, sã nu fac rãu
  Ca sã fiu pe placul Tãu.