Astãzi

Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul; Sf. Mc. Anania Persul

Astãzi: Marţi, 1 Decembrie, 2020 - Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul; Sf. Mc. Anania Persul
Postul Crãciunului (15 Noiembrie - 24 Decembrie)

Astãzi

Citirile zilei:
Epistolele Pauline: Epistola Întâia Catre Timotei A Sfântului Apostol Pavel 1:8-14
Noul Testament: Sfânta Evanghelie Dupa Luca 19:45-48Vieţile Sfinţilor:
Viata Sfintului si Dreptului Filaret cel Milostiv
Pomenirea Sfântului Prooroc Naum
Pomenirea Sfântului Mucenic Anania Persul


     

Perioada Octoihului

Versetul Zilei:
Faptele Sfinţilor Apostoli: Faptele Sfinţilor Apostoli 1:8
Capitolul 1
8. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toatã Iudeea şi în Samaria şi pânã la marginea pãmântului.

Citeşte Tot Capitolul

Rugãciuni

Rugãciuni

Rugãciunile de astãzi marţi dupamiaza

Rugãciuni


Rugãciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mãrturisesc nevrednicia, neputinţa şi sãrãcia mea cea mare. Pentru aceasta mã rog Ţie, o, izvor dulce şi noianul îndurãrii, deschide stavilele cerului şi plouã asupra mea bunãtãţile îndurãrii Tale, pentru ca sã pot scoate lacrimi, sã plâng, sã spãl şi sã curãţesc sufletul meu de întinãciunea pãcatelor, cu cãinţã tare şi adevãratã. Şi ca sã-mi dai acest Dar, Stãpâne, pun mijlocitor pe înainte-Mergãtorul loan, cãtre care zic: O, învãţãtorule al credinţei şi mãrite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arãtat poporului pe Stãpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai vãzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Pãrintelui Ceresc şi ai vãzut pe Duhul Sfânt ca un porumb pogorându-se peste El. Rogu-te, ajutã-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea Judecãtorului Veşnic, şi fã sã se îndure de mine, cã ai multã îndrãznealã la iubirea Lui.
Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi stricã cugetele mele cele rele, şi mã întãreşte sã-mi petrec viaţa pe calea cea bunã a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Lumineazã-mi mintea cu poruncile Domnului, ca sã le ţin minte şi sã le pãzesc, pânã la capãtul vieţii mele. Şi sã stai lângã mine în ora morţii mele, sã mã duci pocãit înaintea Stãpânului meu, Dumnezeu. Roagã-te încã şi pentru toatã lumea, ca, Dumnezeu sã dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor rãposaţi, sã-i odihneascã de nevoile cele multe, sã le dea toate cele de trebuinţã şi sã-i învredniceascã împãrãţiei Sale. Amin.

Rugaciunea de după-amiază
PSALMUL 90 - O cântare de laudă a lui David
1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea..
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".