Los Angeles: 27 Septembrie 2020
CEASLOV:

CEASUL AL SASELEA

Veniți să ne închinăm... (de 3 ori).

Psalmul 53

Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi Ție; lăuda-voi numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu.

Psalmul 54

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a abătut asupra mea fărădelege și întru mânie m-a vrăjmașit. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine; teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis: " Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor și să mă odihnesc?" Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor că am văzut fărădelege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate; și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat, și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreuna cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând! Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu, către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la amiezi spune-voi, voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile lor împotriva aliaților lor, întinat-au legământul Lui. Risipiți au fost de mânia feței Lui și s-au apropiat inimile lor; muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta, și El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne.

Psalmul 90

Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului : "Sprijinitorul meu ești și scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul". Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o arma te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme, de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiaza. Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scapare ție. Nu vor veni către tine rele și bataie nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspida și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. "Că spre Mine a nădăjduit și-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine și-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz și-l voi scoate pe el și-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, și-i voi arăta lui mântuirea Mea".

Slavă... Și acum... Aliluia (de 3 ori).

De se cântă: Dumnezeu este Domnul..., se zice troparul sfântului ce se va întâmpla. Slavă... Și acum... Neavând îndrăzneală... (vezi mai jos). Iar de este Aliluia, se cântă troparul acesta, glasul al 2-lea:

Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu îndrăzneală, făcut de Adam în rai, și zapisul greșealelor noastre rupe-l, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi.

În acest timp, se fac metanii; asemenea și la cele două stihuri care urmează:

Stih 1: Auzi, Dumnezeule, glasul meu și nu trece cu vederea rugăciunea mea.

Stih 2: Eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine.

Slavă... Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Neavând îndrăzneală pentru păcatele noastre cele multe, tu, pe Cel ce S-a născut din tine roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpanului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor Preacurată, că Milostiv este și poate să mântuiască, Cel ce a voit a pătimi pentru noi.

În Postul Mare aici se cântă, din triod, troparul profeției, Slavă... Și acum... același tropar, apoi se citește Paremia, tot de acolo, și se continuă cu troparul următor:

Degrab să ne întampine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte. Ajută nouă Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru...

De nu este Postul Mare, se zice condacul sfântului ce se va întâmpla. Iar de este Post, se zic troparele acestea, pe glasul al 2-lea:

Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule; pe Cruce ai întins preacurate mâinile Tale, adunând toate neamurile cele ce strigă: Doamne, slavă Ție.

Slavă...

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșealelor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că de voie ai binevoit a Te sui cu Trupul pe Cruce, ca să izbăvești din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceea, cu mulțumire strigăm Ție: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea.

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne pe noi de milostivire, Născătoare de Dumnezeu. Caută spre poporul cel păcătos și arată, ca totdeauna, puterea ta. Că întru tine nădăjduind, strigăm ție: " Bucură-te" , ca și oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trup.

Troparele de mai sus se zic luni, marți și joi; iar miercuri și vineri se zice acest tropar al Crucii și al Născătoarei de Dumnezeu, pe același glas:

Preamărita ești, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Lăudămu-te pe tine, că prin Crucea Fiului tău s-a surpat iadul și moartea s-a omorât și cei morti ne-am sculat și vieții ne-am învrednicit; raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta mulțumind, slăvim ca pe Cel puternic, pe Hristos Dumnezeul nostru și singurul mult-Milostiv.

Apoi Doamne miluiește (de 40 de ori), Cel ce în toată vremea... (caută la Miezonoptica din toate zilele), Doamne miluiește (de 3 ori), Slavă... Și acum... Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii... Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. Preotul: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...

Iar de este Postul Mare, se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne și Stăpânul vieții mele..., așa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. Iar dacă se citesc Mijloceasurile, în loc de rugăciunea de mai jos: Dumnezeule și Doamne al puterilor..., se zice rugăciunea: Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice... (caută la Miezonoptica din toate zilele).

Iar când nu este nici Post și nici nu se citesc Mijloceasurile, se zice această

Rugăciune a Marelui Vasile

Dumnezeule și Doamne al Puterilor și Ziditor a toată făptura, Care, pentru milostivirea milei Tale celei neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru și, prin cinstită Crucea Lui, zapisul păcatelor noastre L-ai rupt și ai biruit întru Dânsul stăpâniile și puterile întunericului; Însuți Stăpâne, Iubitorule de oameni, primește aceste rugăciuni de mulțumire și de cerere ale noastre, ale păcătoșilor, și ne izbăvește pe noi de toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare și întunecată și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți care caută să ne facă rău. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri rele, ci cu dorirea Ta hrănește sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna căutând și cu lumina cea de la Tine povățuiți fiind, la Tine, Lumina cea neapropiată și pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumire Ție să înălțăm, Tatălui celui fără de început, împreună Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sfârșitul Ceasului al șaselea.

Dacă s-a cântat: Dumnezeu este Domnul... se citește Obednița.

Iar de este Aliluia, aceasta se citește după Ceasul al nouălea.


© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.